Cena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii

 

Ceny Vojtěcha Jarošíka za rok 2018

Laureáti Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, jsou letos vyhlašován již popáté – a podruhé v krátké historii ceny se o cenu podělí dva uchazeči.

V posledním ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 13 studentských prvoautorských prací, jež vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech v r. 2018. Přihlášené práce posuzovalo dvanáct hodnotitelů složených ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání vybíral tři práce obzvláště hodné ocenění. Výsledek hodnocení byl nakonec poměrně jednoznačný – se stejným počtem hlasů se na vítězné pozici umístily dvě publikace: jednak v loňském roce široce medializovaná práce Vojtěcha Kubelky, doktoranda katedry ekologie PřF UK, publikovaná v Science po názvem „Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds”, a dále práce Lucie Vančurové, doktorandky katedry botaniky PřF UK, nazvaná „The complexity of symbiotic interactions influences the ecological amplitude of the host: a case study in Stereocaulon (lichenized Ascomycota)“ vydaná v časopise Molecular Ecology. Na třetím místě se pak umístila další algologická publikace z PřF UK od Heleny Bestové.

Co se týče počtu uchazečů, zájem studentů o Cenu Vojtěcha Jarošíka se zdá být stabilní - počet přihlášených prací za celou dobu existence ceny kolísal od devíti po třináct. Zastoupení vysokých škol bylo ale v posledním ročníku velmi nerovnoměrné. Naprosto dominovali uchazeči z PřF UK (z kateder botaniky, ekologie, zoologie a z Ústavu pro životní prostředí), pouze dvě přihlášené práce byly od studentů z PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Žádná přihlášená práce tentokrát nepocházela z moravských vysokých škol nebo třeba ČZU, přestože i tam nepochybně studentské publikace v různých ekologických oborech vznikají. Otázkou je, co stojí za tímto malým zájmem. Je to tím, že přes veškeré pokusy o propagaci ceny na všech relevantních vysokoškolských pracovištích v Česku studenti o ceně nevědí? Nebo nevěří, že právě jejich publikace má šanci na ocenění? Nebo jim je snad líto pár desítek minut investovaných do přípravy podkladů pro přihlášení?

Je na nás všech, abychom se pokusili úspěšné studentky a studenty ve svém okolí motivovat k tomu, aby své kvalitní publikace na cenu přihlásili. Letošní ročník ukázal, že i v případě, že v pelotonu je tak mimořádný publikační úspěch, jako je studentský článek v Science, neznamená to automaticky diskvalifikaci dalších přihlášených prací.

V příštím roce (do konce dubna 2020) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2019. Doufejme, že se zájem mimopražských studentů o cenu příště zase zvýší.

Více informací o Ceně Vojtěcha Jarošíka včetně seznamu všech v minulosti přihlášených prací je k dispozici na jejích webových stránkách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

 

 

Ceny Vojtěcha Jarošíka za rok 2017

Laureát Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, je letos vyhlášován již počtvrté. Tato cena se tedy pomalu stává tradičním způsobem, jak ocenit úspěchy studentů českých a moravských vysokých škol na poli publikačním.

V posledním ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 11 studentských prvoautorských prací, jež vyšly v renomovaných zahraničních časopisech v r. 2017. Zastoupeni byli studenti čtyř vysokých škol – tři studenti pocházeli z alma mater Vojtěcha Jarošíka, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, další tři byli z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, čtyři z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a jedna studentka měla společnou afiliaci PřF UK a České zemědělské univerzity.

Přihlášené práce posuzovala stejně jako v minulých letech třináctičlenná odborná komise složená ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise měl na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání vybrat tři práce obzvláště hodné ocenění. Nebyl to vůbec jednoduchý úkol, neboť přihlášené práce byly velmi kvalitní a pokrývaly široké spektrum témat, jak je zřejmé z přehledu přihlášených prací uvedeného níže. Nakonec ale bylo rozhodnutí o vítězce tohoto ročníku poměrně jednoduché – nejlépe hodnocenou prací byla publikace „Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation”, jejíž první autorkou byla Nichola S. Plowman z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR. Práce publikovaná v prestižním časopise Proceedings of the Royal Society B vychází z terénního výzkumu v papuánských tropických lesích. Vysoce hodnocené byly i publikace Salzy Palpuriny z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity a Denise Copilașe-Ciocianu z katedry ekologie PřF UK.

V příštím roce (nejpozději do 30. dubna 2019) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2018. Na základě každoročního přísunu kvalitních článků jsme přesvědčeni, že vysoká laťka nasazená v prvních letech soutěže se minimálně udrží. Doufejme, že v příštích letech se mezi uchazeči objeví i studenti z vysokých škol, které doposud nebyly v soutěži reprezentovány.

Více informací o Ceně včetně seznamu všech loni přihlášených prací je k dispozici na jejích webových stránkách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

 

Nejlépe hodnocené publikace nominované
na Cenu Vojtěcha Jarošíka za r. 2017

 1. Plowman N.S., Hood A.S.C., Moses J., Redmond C., Novotny V., Klimes P. & Fayle T.M. (2017): Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation. Proceedings of the Royal Society B, 284: 20162564.
 2. Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hajkova P., Danihelka J., Lustyk P., Merunkova K., Preislerova Z., Koci M., Kubesova S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography, 26: 425–434.
 3. Copilaș-Ciocianu D., Rutová T., Pařil P. & Petrusek A. (2017): Epigean gammarids survived millions of years of severe climatic fluctuations in high latitude refugia throughout the Western Carpathians. Molecular Phylogenetics and Evolution, 112: 218–229.

 

Ostatní nominované publikace:

 • Bauerová P., Vinklerová J., Hraníček J., Čorba V., Vojtek L., Svobodová J. & Vinkler M. (2017):  Associations of urban environmental pollution with health-related physiological traits in a free-living bird species. Science of the Total Environment, 601–602: 1556–1565.
 • Čertner M., Fenclová E., Kúr P., Kolář F., Koutecký P., Krahulcová A. & Suda J. (2017): Evolutionary dynamics of mixed-ploidy populations in an annual herb: dispersal, local persistence and recurrent origins of polyploids. Annals of Botany, 120: 303-315.
 • Macek M., Wild J., Kopecký M., Červenka J., Svoboda M., Zenáhlíková J., Brůna J., Mosandl R. & Fischer A. (2017): Life and death of Picea abies after bark-beetle outbreak: ecological processes driving seedling recruitment. Ecological Applications, 27: 156–167.
 • Michálek O., Petráková L. & Pekár S. (2017): Capture efficiency and trophic adaptations of a specialist and generalist predator: A comparison. Ecology and Evolution, 7: 2756-2766.
 • Peterka T., Hájek M., Jiroušek M., Jiménez‐Alfaro B., Aunina L., Bergamini A., Dítě D., Felbaba‐Klushyna L., Graf U., Hájková P., Hettenbergerová E., Ivchenko T. G., Jansen F., Koroleva N. E., Lapshina E. D., Lazarević P. M., Moen A., Napreenko M. G., Pawlikowski P., Plesková Z., Sekulová L., Smagin V. A., Tahvanainen T., Thiele A., Biţǎ‐Nicolae C., Biurrun I., Brisse H., Ćušterevska R., De Bie E., Ewald J., FitzPatrick Ú., Font X., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Landucci F., Moeslund J. E., Pérez‐Haase A., Rašomavičius V., Rodwell J. S., Schaminée J. H., Šilc U., Stančić Z. & Chytrý M. (2017). Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science, 20: 124-142.
 • Šmejkal M., Ricard D., Vejřík L., Mrkvička T., Vebrová L., Baran R., Blabolil P., Sajdlová Z., Vejříková I., Prchalová M. & Kubečka J. (2017): Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish. Scientific Reports, 7: 4737.
 • Szefer P., Carmona C.P., Chmel K., Konečná, M., Libra M., Molem K., Novotný V., Segar, S.T., Švamberková E. & Topliceanu T.S. (2017): Determinants of litter decomposition rates in a tropical forest: functional traits, phylogeny and ecological succession. Oikos, 126: 1101–1111.
 • Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Eloranta A.P., Kočvara L., Peterka J., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Kiljunen M. & Čech M. (2017): European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Scientific Reports, 7: 15970.

 

 

Cena se udílí na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof. Vojtěcha Jarošíka. Vyhlašuje ji jeho katedra spolu s Českou společností pro ekologii. Cena se udílí za za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Je možné ji získat jen za původní vědeckou publikaci v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč.

Více informací o ceně, včetně podmínek přihlášení, je uvedeno na webové stránce: www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

Laureáti ceny:

 • za r. 2016: Ivana Vejříková (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Hydrobiologický ústav AV ČR) za publikaci: 
  Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J. & Peterka J. (2016): Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6, 39600. DOI 10.1038/srep39600
  a Petr Čapek (katedra biologie ekosystémů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) za publikaci:  
  Čapek P., Kotas P., Manzoni S. & Šantrůčková H. (2016): Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities. Functional Ecology 30, 1705–1713. DOI 10.1111/1365-2435.12650
 • za r. 2015: Martin Weiser (katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) za publikaci:
  Weiser M. & Smyčka J. (2015): A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282: 20150327. DOI 10.1098/rspb.2015.0327
 • za r. 2013-14: Veronika Kalusová (Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity) za publikaci:
  Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien species. Global Ecology and Biogeography 23: 1366–1375. DOI 10.1111/geb.12209

 

Ke stažení: 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal