Konference Ekologie 2017, 25.–27.9. 2017

 

Ekologie 2017 – 6. konference České společnosti pro ekologii

Ekologie 2017 – 6th Conference of the Czech Society for Ecology

 

PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAM: schematický v čestině, schematic in English, detailed bilingual

SBORNÍK ABSTRAKTŮ / BOOK OF ABSTRACTS: plná pdf verze / full pdf version, zjednodušená "mobilní" verze / simple mobile-friendly version

 

Plná registrace na konferenci byla možná pouze do 31.8.2017. Po tomto datu je stále možné se registrovat přes formulář (https://goo.gl/g9IOR3), ovšem bez možnosti zajištění ubytování a s omezenou možností stravování.

The full registration was possible only till 31.8.2017. After this date, it is still possible to register through the form (https://goo.gl/g9IOR3), although without any accommodation and with a limited food options.

Oficiální email / Official email: konference [dot] cspe2017atgmail [dot] com

!!!Plenární přednáška (úterý) / Plenary lecture (Tuesday): Prof. Konrad Fiedler, University of Vienna!!!

Česká společnost pro ekologii a Česká zemědělská univerzita pořádají v Praze ve dnech 25.– 27.9.2017 v pořadí již šestou konferenci České společnosti pro ekologii. Konferenčními jazyky budou čeština a angličtina, úterní a středeční program bude věnován přednáškám v anglickém jazyce. Proto prosíme, zda-li byste tuto informaci mohli šířit i mezi své zahraniční kolegy.

The 6th Conference of the Czech Ecological Society (ČSPE) will be organised by ČSPE and the Czech University of Life Sciences in Prague (ČZU) from 25th to 27th September 2017. To atract non-Czech speaking ecologists, the Tuesday and Wednesday talks will be fully in English.

 

Téma konference / Conference topic:

Konference pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací, včetně ochrany přírody.

The conference will cover the entire ecological science and its applications, including nature conservation.

 

Místo konání / Conference venue:

Konference se koná na České zemědělské univerzitě v Praze, veškerý program konference bude soustředěn do kampusu na adrese Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol. Vědecký program (přednášky, poster session, „coffee breaky“) a valná hromada ČSPE se uskuteční ve Studijním a informačním centru. Pondělní společenský večer se odehraje v Klubu C, úterní raut v prostorách Fakulty životního prostředí. Účastníci s registrovaným ubytováním budou bydlet v na kolejích JIH a A. Objednané snídaně a obědy budou vydávány v menze ČZU výměnou za poukázky, které obdržíte u registrace. Snídaně se vydávají od 7:00 do 9:00 hodin, obědy od 11:45 do 14:15 hodin.

The conference will be organised at the Czech University of Life Sciences Prague, all its program will be concentrated into its campus in Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol. The scientific program (talks, poster session, coffee break) and the ČSPE General Assembly will be realised in the Study and Information Centre. The Monday social evening will happen in Klub C, and the Tuesday banquet at the foyer of the Faculty of Environmental Sciences. The attendants with registered accommodation will stay in dormitories JIH and A. The registered breakfasts and lunches will be served in the menza ČZU for vouchers received at the konference registration desk. Breakfasts are served from 7:00 to 9:00, lunches from 11:45 to 14:15.

  

Jak se k nám dostanete? / How to reach us?

Nejlépe pražskou hromadnou dopravou. Pojedete po trase metra A na stanici "Dejvická", vystoupíte po schodech směrem Sedlec (pevné schodiště) k zastávce autobusů číslo 107 nebo 147. K cestě stačí běžný lístek (nedostanete se do vnějších pásem). Autobusy jezdí v obou směrech do půlnoci, kdy jsou nahrazeny noční linkou s hodinovými intervaly. Jízdní řády najdete zde: http://jizdnirady.idnes.cz/pid. Vystoupíte na zastávce "Zemědělská univerzita" a dáte se směrem přes nejbližší velkou křižovatku k areálu ČZU. K další orientaci použijte přiloženou mapku. Při příjezdu autem je možné využít parkoviště za budovou SIC, parkovacích míst však bude k dispozici jen omezené množství, proto apelujeme na využití hromadné dopravy. 

Ideally by the Prague public transport. Take metro line A to the „Dejvická“ station and leave to Sedlec direction (static stairway) to the bus stop of lines no. 107 and 147. You will need a normal ticket (not leaving inner zones). The buses work in both directions till midnight when replaced by a night line with an hour intervals. The timetable can be found here: http://jizdnirady.idnes.cz/pid. Leave at the „Zemědělská univerzita“ stop and go through the nearest large crossroad to the University campus. Use the attached map for other orientation. For car parking, you can use the parking area behind the SIC building. Nevertheless, parking spots will be limited and we encourage for the public transport. 

 

Důležité termíny / Important dates:

Termín konání konference / Conference date: 25.–27.9.2017

Snížené vložné při včasné registraci / Early-bird reduced fee: do/till 31.7.2017 (prodlouženo do 11.8.!)

Registrace abstraktů / Abstract registration: do/till 31.7.2017 (prodlouženo do 11.8.!)

Rezervace ubytování / Reservation of accommodation: do/till 31.7.2017 (prodlouženo do 11.8.!)

Registrace účastníků bez příspěvku / Registration of participants without any contribution: do/till 31.8.2017

 

Účastnické poplatky do 11.8.2017 (prodloužený termín) / Conference fees till 11.8.2017 (postponed deadline):

Snížené poplatky platí pro studenty a důchodce. / Reduced fees are applicable for students and retirees.

Člen – plné / Member – full1500 Kč

Člen – snížené / Member – reduced … 700 Kč

Nečlen – plné / Non-member – full … 2000 Kč

Nečlen – snížené / Non-member – reduced1000 Kč

Pouze úterý / Tuesday only1200 Kč

 

Účastnické poplatky po 11.8.2017 / Conference fees after 11.8.2017:

Snížené poplatky platí pro studenty a důchodce. / Reduced fees are applicable for students and retirees.

Člen – plné / Member – full1800 Kč

Člen – snížené / Member – reduced900 Kč

Nečlen – plné / Non-member – full 2300 Kč

Nečlen – snížené / Non-member – reduced 1200 Kč

Pouze úterý / Tuesday only1200 Kč

 

Požádat o členství v ČSPE lze vyplněním formuláře na http://www.cspe.cz/user/register. / You may register as the Society member at http://www.cspe.cz/user/register.

 

Vedoucí jednotlivých sekcí a zvaní přednášející / Chairmen of individual sessions and invited speakers:

Jan Douda (Fakulta životního prostředí, Česká zemedělská univerzita, Praha)

Petr Keil (iDiv - German Centre for Integrative Biodiversity Research, Leipzig)

Petr Kohout (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

Kateřina Sam (Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)

Marek Stibal (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

 

Pokyny pro tvorbu příspěvků / Instructions for contribution preparation:

Přednášky: Všechny přednášky, kromě zvaných a plenární, se musí vejít do časového limitu 10 minut na prezentaci + 2 minuty na diskuzi a výměnu přednášejících. Délku přednášejících budou důsledně hlídat předsedající jednotlivých bloků, myslete na to, prosím, již při jejich přípravě. Kvůli nabitému programu nemůžeme zajistit projekci prezentací z vlastních počítačů. Všechny přednášky tedy budou spouštěny ze společného počítače. Prosíme všechny přednášející, aby své přednášky nahráli nejpozději ráno nebo v poledne před začátkem dopoledního či odpoledního programu. Doporučenými formáty jsou .ppt, .pptx a .pdf. Snímky prezentace mohou mít libovolné rozměry. Pro jistotu se vyhněte pokročilejším animacím, aby nedocházelo k problémům s kompatibilitou. 

Postery: Maximální velikost posterů je A1. K dispozici nicméně máme i omezený počet stojanů na postery do velikosti A0. Pokud chcete prezentovat větší poster než A1, který jste si již vytiskli pro jinou příležitost, dejte nám vědět obratem (nejpozději do pondělí 4.9.), budeme na to myslet při tvorbě uspořádání posterů. Pokud tisknete poster pro příležitost této konference, prosíme o dodržení předepsaného formátu A1. Postery budou přístupné po celou dobu konference přímo v prostorách "coffee breaků" poblíž přednáškového sálu. Proto všechny prezentující žádáme, aby je vyvěsili co nejdříve. Velká část posterů bude upevněna pomocí "galerijního systému" na stěnách, s upevněních vám pořadatelé rádi pomohou před začátkem programu a při přestávkách na kávu. Všechny potřeby nutné pro upevnění posterů ke stojanům či ke galerijnímu systému budou prezentujícím poskytnuty.

Talks: All the talks, except the invited and plenary ones, need to fit into 10 mins for presentation + 2 mins for discussion and speakers swapping. These limits will be strictly checked by the individual sessions chairmen, please keep it in your mind during the talks preparation. Because of the tight schedule, we cannot allow presentation from personal computers. Please, load your presentations into the shared computer in the conference room in the morning/noon before your session at the latest. The recommended file formats are .ppt, .pptx a .pdf. There are no recommendations for slide sizes. Please, avoid any advanced or complicated animations to avoid any potential compatibility problems.

Posters: Maximal size of a poster is A1. Nevertheless, there will be a limited number of poster stands of A0 size. If you are planning to reuse some poster larger than A1 printed for some other occassion, let as now immediately (till Monday 4th September at the latest), and we will consider it during the posters arrangement. If you print your poster for this conference, please respect the required A1 size. Posters will be accessible during the whole conference directly in the "coffee breaks" venue close to the conference room. We thus ask all the presenters to display their posters as soon as possible. A large part of the posters will be fixed by a "gallery system" directly on walls, the organisers will readily help you with their installation before the program and during coffee breaks. All equipment necessary for the posters displaying will be available.

 

Pokyny pro placení / Payment instructions:

Účastnické poplatky posílejte na účet č. 219259025/0300. Snížené vložné je možné uhradit do 31.7.2017. Konkrétní pokyny pro zaplacení poplatků (včetně individuálního variabilního symbolu) obdržíte emailem do několika dnů po registraci. Doklady o zaplacení budou vystavovány během konference u registrace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo jiných dotazů ohledně platby se obracejte na tajemníka společnosti Ondřeje Mudráka (ondrej [dot] mudrakatcentrum [dot] cz).

Registration fees are paid to a bank account No. 219259025/0300. The reduced fees have to be sent till 31st July 2017. The instructions for payment (including an individual variable symbol for the payment identification) will be sent through email up to few days after registration. The payment receipts will be issued during the conference at registration desks. In case of any doubts or question on payments, contact the society secretary Ondřej Mudrák (ondrej [dot] mudrakatcentrum [dot] cz).

 

Ubytování a stravování / Accommodation and food:

V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení během přestávek a poster session a společenský raut v úterý 26.9.2017. Ubytování, snídaně, obědy a útratu během pondělního společného večera si platí účastníci sami po jejich závazné rezervaci přes registrační formulář konference. Obědy a snídaně je nutné zaplatit platbou společně s registračním poplatkem (viz výše). Ubytování na kolejích si zaplatí každý účastník sám přímo při registraci na koleje ČZU (lze platit hotově i kartou). Z kapacitních důvodů máme rezervovanou směs dvoulůžkových pokojů s různou cenou (315–430 Kč za noc na lůžku ve dvojlůžkovém pokoji). Levnější pokoje budeme prioritně obsazovat dříve přihlášenými studenty. V případě zájmu je možné připlatit 130 Kč/noc za neobsazené druhé lůžko, umožní-li to kapacita volných pokojů. Jakékoliv preference ohledně ubytování vypisujte do registračního formuláře, uděláme vše proto, abychom je vyplnili.

The conference fee covers snacks and other refreshments during coffee breaks and poster session, and the social banquet on Tuesday 26th September 2017. Accommodation, breakfasts, lunches and own expenses during the Monday social evening will be paid separately after their reservation in the registration form. Breakfasts and lunches have to be paid together with the conference fee (see above). Accommodation will be paid individually during registration in the ČZU dormitories. The conference has a reservation for a mixture of twin rooms with different price (315–430 CZK for a night in a bed). The cheaper rooms will be appointed to sooner registered students. In case of interest, it is possible to pay an extra fee (130 CZK per night) for an unoccupied bed if the capacity will allow. Write any preferences on accommodation directly into the registration form, we will do our best to satisfy them.

 

Organizační výbor / Responsible organisers:

Robert Tropek, Ondřej Mudrák, David Storch, Jan Mertens, Petr Sklenička, Lenka Storchová, Miroslav Svoboda, Miroslav Šálek, Kateřina Štajerová

 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal