Konference Ekologie 2019, 4.–6.9. 2019

 

Ekologie 2019 – 7. konference České společnosti pro ekologii

Ekologie 2019 – 7th Conference of the Czech Society for Ecology

PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAM

SBORNÍK ABSTRAKTŮ / BOOK OF ABSTRACTS

SEZNAM POSTERŮ / LIST OF POSTERS

Plenární přednáška (středa) / Plenary lecture (Wednesday): Prof. Catherine H. Graham, Swiss Federal Research Institute WSL: Linking patterns and processes across scales: a case study with Neotropical hummingbirds

Stále je možné přihlásit se na konferenci, i když již pouze bez konferenčního příspěvku. Registrační formulář: http://bit.ly/2vxr28a

It is still possible to attend the conference, although only without a contribution. Registration form: http://bit.ly/2vxr28a

 

'Rising Stars' - Vedoucí jednotlivých sekcí a zvaní přednášející / Chairmen of individual sessions and invited speakers:

Martin Volf (iDiv Leipzig & Biology Centre CAS, České Budějovice)

Radek Michalko (Mendel University, Brno)

Tomáš Václavík (Palacký University, Olomouc)

Elina Mantyla (Biology Centre CAS, České Budějovice)

Vanda Šorfová (Masaryk University, Brno)

 

Česká společnost pro ekologii (ČSPE) a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého pořádají v Olomouci ve dnech 4.–6.9.2019 v pořadí sedmou konferenci České společnosti pro ekologii. Konferenčními jazyky budou čeština a angličtina, jejich vzájemný poměr bude záviset na množství přihlášených příspěvků v obou jazycích. Proto prosíme, abyste informaci o konferenci šířili i mezi své zahraniční kolegy.

The 7th Conference of the Czech Ecological Society (ČSPE) will be organised by ČSPE and the Faculty of Science at Palacky University in Olomouc from 4th to 6th September 2019. It will be organised in both Czech and English, after the original registration deadline, we expect at least two conference days to be in English (organised in English sessions).

 

Téma konference / Conference topic:

Konference pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací, včetně ochrany přírody.

The conference will cover ecology very broadly, including applied and conservation ecology.

 

Důležité termíny / Important dates:

Termín konání konference / Conference dates: 4.–6.9.2019

Otevření registrace / Registration opening: konec dubna / late April 2019

Snížené vložné při včasné registraci / Early-bird reduced fee: do /till 25.7.2019 (prodlouženo / postponed)

Registrace abstraktů / Abstract registration: do /till 25.7.2019 (prodlouženo / postponed)

Rezervace ubytování / Reservation of accommodation: do / till 15.7.2019

Deadline pro přihlášení na konferenci / Deadline for registration: do / till 31.8.2019

 

Místo konání konference / Conference venue:

Konference se koná v kampusu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, Olomouc. Vědecký program (přednášky, poster session, coffee breaks, valná hromada), registrace a čtvrteční raut se uskuteční v aule Přírodovědecké fakulty a přilehlém foyer.

The conference will take place at Faculty of Science of Palacky University in Olomouc, 17. listopadu 12, Olomouc, Czech Republic. Scientific program (talks, poster session, coffee breaks, ČSPE General Assembly), registration and the Thursday banquet will take place in the main auditorium (Aula) and foyer of Faculty of Science.

 

Středeční společenský večer se uskuteční ve Svatováclavském pivovaru, ul. Mariánská 4, Olomouc.

Social evening on Wednesday will take place in Svatováclavský pivovar, Mariánská 4, Olomouc.   

http://www.svatovaclavsky-pivovar.cz/

 

Jak se k nám dostanete / How to reach us:

Z hlavního vlakového nádraží:

 • pěšky cca 15 minut chůze po Masarykově třídě a poté po tř. 17. listopadu
 • tramvají č. 2, 3, 4 a 6, vystoupíte na zastávce "Žižkovo náměstí" odkud zahnete na tř. 17. listopadu
 • tramvají č. 1, 5 a 7, vystoupíte na zastávce "Envelopa" a kolem Právnické fakulty dojdete k Přírodovědecké fakultě

Z hlavního autobusového nádraží:

 • pěšky cca 5 minut chůze směrem k vlakovému nádraží a odtud po Masarykově třídě a poté po tř. 17. listopadu
 • tramvají č. 4, vystoupíte na zastávce "Žižkovo náměstí" odkud zahnete na tř. 17. listopadu

Při příjezdu autem je možné využít parkování přímo v areálu kampusu Přf.

From the main train station:

 • ca. 15 minutes walking along the Masarykova street and then along the 17. listopadu street
 • by tram no. 2, 3, 4, and 6 to the tram stop "Žižkovo náměstí" and then along the 17. listopadu street
 • by tram no. 1, 5 and 7 to the tram stop "Envelopa" and then along the 17. listopadu street

From the main bus station:

 • ca. 5 minutes walking in the direction of the main train station and then along the Masarykova street and then along the 17. listopadu street
 • by tram no. 4 to the tram stop "Žižkovo náměstí" and then along the 17. listopadu street

For car parking, you can use the parking area in the Faculty of Science campus.

 

Účastnické poplatky / Registration fees:

Účastnické poplatky do 25.7.2019 (prodloužený termín) / Conference fees till 25.7.2019 (postponed date)

Člen – plné / Member – full ...1800 Kč

Člen – snížené* / Member – reduced* ...800 Kč

Nečlen – plné / Non-member – full ... 2300 Kč

Nečlen – snížené* / Non-member – reduced* ...1100 Kč

 

Účastnické poplatky od 26.7. do 31.8.2019 / Conference fees between 26.7. and 31.8.2019

Člen – plné / Member – full ...2100 Kč

Člen – snížené* / Member – reduced* ...1000 Kč

Nečlen – plné / Non-member – full ... 2600 Kč

Nečlen – snížené* / Non-member – reduced* ... 1300 Kč

*Snížené poplatky platí pro studenty, důchodce a vědce na rodičovské dovolené. / Reduced fees are applicable for students, retirees and researchers on parental leave.

 

Požádat o členství v ČSPE lze vyplněním formuláře na http://www.cspe.cz/user/register

You may register as the Society member at http://www.cspe.cz/user/register

 

Předběžný program konference / Preliminary conference program:

Středa / Wednesday 4.9.2019

 • Od / since 11:00 Otevření registrace / Opening of the registration desk
 • 12:00 – 12:15      Slavnostní zahájení / Opening ceremony
 • 12:15 – 14:30      Přednášky, přestávky / Scientific sessions, coffee breaks (in Czech)
 • 14:30 – 18:00      Přednášky, přestávky / Scientific sessions, coffee breaks (in English)
 • 18:00 – 19:00      Plenární přednáška / Plenary talk (in English)
 • Od /since 20:00   Společenský večer ve Svatováclavském pivovaru (není v ceně konferenčního poplatku, nutná je registrace) / Social evening in Svatováclavský pivovar (not covered by the conference fee; to be checked in the registration form) http://www.svatovaclavsky-pivovar.cz/

Čtvrtek / Thursday 5.9.2019

 • 9:00 – 12:00      Přednášky, přestávka /Scientific session, coffee break (in English)
 • 12:00 – 13:00    Oběd / Lunch
 • 13:00 – 15:30    Poster session (bilingual)
 • 15:00 – 18:05    Přednášky, přestávky / Scientific session, coffee breaks (in English)
 • 18:05 – 19:30    Valná hromada ČSPE / General assembly of the Society (in Czech)
 • Od /since 20:00 RAUT v prostorách Přírodovědecké fakulty UP (v ceně konferenčního poplatku) / BANQUET in the Faculty of Science at Palacky University (covered by the conference fee)

Pátek / Friday 6.9.2019

 • 9:00 – 12:00   Přednášky, přestávka / Scientific session, coffee break (in English)
 • 12:00 – 12:30 Cena Vojtěcha Jarošíka, slavnostní zakončení / Vojtěch Jarošík's Award, Closing ceremony (in English)
 • 12:30 – 13:00 Oběd / Lunch

Pokyny pro tvorbu příspěvků / Instructions for contribution preparation:

Přednášky: Všechny přednášky, kromě zvaných a plenární, se musí vejít do časového limitu 10 minut na prezentaci + 2 minuty na diskuzi a výměnu přednášejících. Délku přednášek budou důsledně hlídat předsedající jednotlivých bloků. Kvůli nabitému programu nemůžeme zajistit projekci prezentací z vlastních počítačů, všechny přednášky tedy budou spouštěny ze společného počítače. Prosíme všechny přednášející, aby své přednášky nahráli nejpozději ráno nebo v poledne před začátkem dopoledního či odpoledního programu. Doporučeným formátem je .pdf, případně .ppt a .pptx.  Pro jistotu se vyhněte pokročilejším animacím, aby nedocházelo k problémům s kompatibilitou. 


PosteryDoporučená velikost posterů je A1. K dispozici nicméně máme i omezený počet stojanů na postery do velikosti A0. Pokud tisknete poster pro příležitost této konference, prosíme o dodržení předepsaného formátu A1. Postery budou přístupné po celou dobu konference přímo v prostorách "coffee breaků" poblíž přednáškového sálu. Proto všechny prezentující žádáme, aby je vyvěsili co nejdříve. Všechny potřeby nutné pro upevnění posterů budou prezentujícím poskytnuty. V době poster session (čtvrtek 5.9. 13:00-15:30) žádáme všechny prezentující, aby byli u svých posterů a podávali zájemcům podrobnější informace o prezentovaných projektech. Pro podpoření multidisciplinarity nebudeme shlukovat postery do tématických bloků, ale budeme je instalovat v pořadí, v jakém budete přicházet k registraci. V seznamu příspěvků proto nebudou postery číslovány a budou řazeny abecedně.

Talks: All the talks, except the invited and plenary ones, must fit into the time limit of 10 minutes for presentation + 2 minutes for discussion and exchange of speakers. These limits will be strictly enforced by the session chairmen. Because of the tight schedule, we cannot allow presentations using your personal computers. Please, upload your presentations in the conference room in the morning/noon before your session at the latest. The recommended file format is .pdf, or alternatively .ppt or .pptx. Please, refrain from using advanced or complicated animations to avoid computer compatibility problems.

PostersRecommended size of a poster is A1. Nevertheless, there will be a limited number of poster stands of A0 size. If you print your poster for this conference, please respect the required A1 size. Posters will be accessible during the whole conference directly in the "coffee breaks" venue close to the conference room. We thus ask all the presenters to display their posters as soon as possible. All equipment necessary to fasten the posters will be available. During the poster session (Thursday 5.9., 13:00-15:00), all presenters are expected to stay at their poster stands and give detailed info on their projects to all possible attendants. To support multidisciplinarity, the posters will not be clustered according to their topics but they will be hanged in order you will register. In the book of abstracts their will be ordered alphabetically and will not be numbered.

 

Pokyny pro přihlašování příspěvků / Instruction for contribution registration:

Nadále bychom rádi udrželi charakter konference coby mezioborové platformy sloužící k setkávání ekologů nejrůznějších specializací, ať již metodologických, konceptuálních nebo taxonomických. Proto nebudeme ani nadále vést specializované paralelní bloky specializovaných přednášek, ale upřednostníme jeden souběžný mezioborový blok. Koncipujte proto, prosím, své příspěvky spíše obecněji, s mezioborovými přesahy. Kvůli větší internacionalizaci naší společnosti a zapojení zahraničních ekologů působících v ČR i okolních zemích jsme se rozhodli pokračovat ve vedení převážné části programu konference v anglickém jazyce, jako tomu bylo již na předchozích konferencích pořádaných ČSPE. Rádi bychom anglickému programu věnovali co nejvíce prostoru, přinejmenším celý čtvrteční program, avšak konkrétní rozsah bude záviset na počtu přihlášených příspěvků v jednotlivých jazycích. Proto vybízíme co nejvíce účastníků pro prezentaci svých příspěvků v angličtině, a to včetně posterů. Věříme, že jsme všichni zvyklí své projekty v angličtině prezentovat a nebude tak větší problém zahraniční kolegy seznámit s naším výzkumem a zapojit je do ČSPE. Abstrakt musí mít maximálně 1500 znaků, název příspěvku nesmí přesáhnout 100 znaků. Z časových i prostorových důvodů bohužel musíme omezit počet příspěvků, každý účastník proto může přihlásit pouze jednu přednášku nebo jeden poster.

To strengthen international dimension of the Society and to encourage attendance of our foreign colleagues, we would like to devote a part of the conference programme to English presentations. The eventual extent of English sessions will depend on the number of registered contributions; however, we expect at least Thursday programme to be fully in English. Thus, we encourage all attendees to give their presentations (both posters and talks) in English so that a large part of the conference programme is accessible to non-Czech speaking attendees. We strive to keep the conference as a multi-disciplinary forum facilitating the gathering of ecologists of all possible methodological, conceptual and taxonomical specialisations. We will thus keep the tradition of avoiding multiple parallel specialised sessions and therefore all the talks will run in a single session. We thus encourage talks with broad outlook and general implications that will be accessible to non-specialists. Abstract must be under 1,500 characters, contribution title is allowed up to 100 characters. Because of the time and space constraints, each attendee can give only a single oral or poster presentation.

Pokyny pro placení / Payment instructions:

Účastnický poplatek zahrnuje / Registration fee covers:  

 • účast na konferenci, občerstvení během přestávek / conference attendance, coffee breaks
 • večerní raut ve čtvrtek / banquet on Thursday 5.9.2019

Účastnický poplatek nezahrnuje / Registration fee does not cover:

 • obědy (lze objednat a zaplatit při online registraci) / lunches (can be ordered and paid at the online registration)
 • snídaně / breakfasts
 • společenský večer ve středu / social evening on Wednesday 4.9.2019
 • ubytování / accommodation

Účastnické poplatky posílejte na účet č.219259025/0300. / Registration fees are to be paid to a bank account No. 219259025/0300.

Snížené vložné je možné uhradit do 25.7.2019 (prodloužený termín) / The reduced fees have to be paid before 15.7.2019 (postponed date).

Konkrétní pokyny pro zaplacení poplatků (včetně individuálního variabilního symbolu) obdržíte emailem do několika dnů po registraci. Doklady o zaplacení budou vystavovány během konference u registrace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo jiných dotazů ohledně platby se obracejte na tajemníka společnosti Ondřeje Mudráka (ondrej [dot] mudrakatcentrum [dot] cz).

The instructions for payment (including an individual variable symbol for the payment identification) will be sent by email within a few days after registration. The payment receipts will be issued at the registration desks during the conference. In case of any doubts or questions concerning payments, contact the society secretary Ondřej Mudrák (ondrej [dot] mudrakatcentrum [dot] cz).

 

Ubytování a stravování / Accommodation and food:

Ubytování si zajišťuje a platí každý účastník sám. Ubytování na kolejích bylo možné rezervovat jen do 15.7.2019. Ubytovat se je možné na kolejích Generála Svobody v kampusu Přírodovědecké fakulty UP, kde jsou pro účastníky konference rezervovány jednolůžkové (cena 500,- Kč/ os./ noc) a dvoulůžkové pokoje (cena 350,- Kč/ os./ noc). Poplatek za ubytování je možné uhradit na místě hotově nebo kartou. Pro rezervaci lůžka kontaktujte Ubytovací kancelář kolejí Generála Svobody na hotelatupol [dot] cz nebo telefonicky na čísle 585 638 016 do 15.7.2019. Pro urychlení procesu ubytování na kolejích v den příjezdu doporučujeme již při telefonické či emailové objednávce ubytování nahlásit adresu trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu nebo u cizinců číslo pasu.

https://skm.upol.cz/ubytovani/rezervace/rezervace-zamestnanci/

Oběd je nutné objednat a zaplatit společně s registračním poplatkem (viz výše). Obědy budou vydávány v hlavní menze v kampusu Přírodovědecké fakulty UP. Cena za oběd je 100,- Kč.

https://skm.upol.cz/stravovani/menza-17-listopadu/

Accommodation must be booked in advance by each conference attendee. Accommodation at dormitories was possible to be booked till 15.7.2019 only. It should be paid individually at the registration desk of the Generál Svoboda Dormitory in the campus of the Faculty of Science UP. A choice of single (500,- CZK/ person/ night) and twin rooms (350,- CZK/ person/ night) is available for conference attendees. Accommodation fee can be paid either by cash or by credit card at the registration desk in the dormitory. To book dormitory accommodation, contact accommodation office at hotelatupol [dot] cz or via telephone 585 638 016 before 15.7.2019. In order to avoid long waiting times at the registration desk upon the arrival, we recommend providing the accommodation manager your address, date of birth, and your passport number when booking your accommodation (by email or telephone).

https://skm.upol.cz/en/accommodation/accommodation-booking/accommodation-booking-for-employees/

Lunches have to be ordered and paid together with the conference fee (see above). Lunches will be served in the main canteen in the campus of the Faculty of Science. Price for the lunch is 100,- CZK.

https://skm.upol.cz/en/dining/17-listopadu-canteen/

Další možnosti ubytování v okolí Přf / Other accommodation options nearby Faculty of Science:

Hotel Palác https://www.hotelpalac.cz/

Apartmány Mariánská http://www.apartmanyolomouc.cz/cs/marianska/index.html

Hotel U Dómu sv. Václava https://www.hoteludomu.cz/

Hotel Alley https://www.hotel-alley.com/

Long Short Story Hostel http://www.longstoryshort.cz/

 

Organizační výbor / Organising committee:

Eva Remešová, Vladimír Remeš, Robert Tropek, Lenka Harmáčková, Martin Rulík, Tomáš Václavík, David Storch, Ondřej Mudrák, Lenka Storchová, Jan Mertens

 

Kontakt / Contact:

konferenceCSPE2019atseznam [dot] cz

 

 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal