PhD pozice – Půdní ekologie/mikrobiologie

Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích

Nástup možný od 1. 1. 2020

Standartní délka Ph.D. studia: 4 roky

Zaměření studia: Náplní vypsané Ph.D. pozice je zjistit, jako roli hrají biotické faktory ve schopnosti málo vyvinutých alpinských půd zadržet či ztrácet fosfor (anglický název práce: The role of biotic factors in controlling phosphorus retention and leaching from undeveloped alpine soils). Alpinské oblasti jsou charakteristické tím, že velké území pokrývají sutě a nevyvinuté nebo málo vyvinuté suťové půdy. Vlivem klimatických změn dochází k rychlejšímu zvětrávání a erozi hornin, jehož následkem je uvolňování fosforu. Zvyšuje se tak jeho koncentrace v suťových půdách i v půdách alpinských luk, ze kterých ve zvýšeném množství odtéká do horských ples, zvyšuje jejich trofii a mění jejich oživení. Naše dosavadní data získaná ve Vysokých Tatrách ukazují, že plesa se rychleji eutrofizují v povodích s velkým podílem nevyvinutých půd. Tyto půdy zároveň osahují mikrobiální biomasu bohatou na fosfor. Hlavním cílem studia je zjistit, jakou roli hrají půdní mikroorganismy při uvolňování P z hornin, při jeho zadržení v biomase a půdě a jak je mikrobiální aktivita (exoenzymová aktivita, mikrobiální růst, dekompozice a mineralizace) spojena se ztrátami P z půd do toků a jezer. To zahrnuje i studium složení mikrobních společenstev těchto půd molekulárními metodami a izolaci a identifikaci kmenů bakterií a hub schopných uvolňovat P z hornin.

Požadujeme/nabízíme: Hledáme aktivního, motivovaného studenta, který má znalosti o fungování půdní ekosystému. Student by měl umět pracovat v laboratoři, být schopen přesné a čisté práce a práce ve sterilním prostředí, mít základní chemické znalosti nutné k přípravě jednoduchých roztoků a alespoň základní povědomí o molekulárních metodách. Dále je nutné zvládat statistické vyhodnocení získaných dat. Požadujeme schopnost komunikovat, číst a psát texty v angličtině. Nabízíme práci ve výborně vybavených laboratořích, účast na terénních odběrech, a podporu našeho vědeckého týmu, technických pracovníků a ostatních studentů. Během standartní doby studia je studentovi garantováno pravidelné měsíční stipendium a po dobu řešení grantu částečný pracovní úvazek.

Kontaktní informace: Zájemce prosíme o zasláníživotopisu a krátkého motivačního dopisu Evě Kaštovské (spoluřešitel projektu) na adresu ekastovskaatprf [dot] jcu [dot] cz. Detailnější otázky k PhD studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zodpovíme na stejné adrese. Pro přehled o místě studia je možné shlédnout https://www.prf.jcu.cz/ a https://kbe.prf.jcu.cz/cs/puda.

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal