Přihlášky o Cenu Vojtěcha Jarošíka za rok 2019

***English below***

Na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof. Vojtěcha Jarošíka, vyhlašuje katedra spolu s Českou společností pro ekologii cenu za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Cena je udělována za původní vědeckou publikaci, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč. Více na www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena 

V ROCE 2020 LZE PŘIHLÁSIT PRÁCE VYŠLÉ VE FINÁLNÍ PODOBĚ V ROCE 2019.

Jak se přihlašovat: e-mailem na ecologyatnatur [dot] cuni [dot] cz, předmět “Cena Vojtěcha Jarošíka”

Kdy se přihlašovat: do 30. dubna 2020

Kdo se může přihlásit:

• student(ka) nebo absolvent(ka) české vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství)

• první autor(ka) přihlašované práce splňující níže uvedené podmínky

• do 35 let věku (k datu prvního zveřejnění publikace, včetně early online)

Podmínky soutěže:

• cena se uděluje za prvoautorský článek vzniklý z výzkumu během pregraduálního nebo doktorského studia zveřejněný (ve finální podobě) v respektovaném recenzovaném časopise v daném kalendářním roce • prezentovaný výzkum bylrealizován na české akademické instituci nebo pod její záštitou (např. terénní výzkum může být kdekoli na světě a mezinárodníspolupráce je vítána, ale práce by měla mít jasnou vazbu na aktivity mateřské instituce v ČR)

• článek musí splňovat jednu z následujících podmínek: buď 1) byl akceptován během studia (tj. před obhajobou či závěrečnou státní zkouškou) nebo 2) byl akceptován nejpozději rok po úspěšné obhajobě a zároveň byl rukopis daného článku prokazatelnou součástí kvalifikační (disertační, diplomové) práce daného studenta

• v případě umístění na 1.–3. místě se uchazeč zavazuje odprezentovat publikaci formou zvané přednášky na konferenci ČSPE, pokud tomu nebudou bránit vážné okolnosti (např. dlouhodobý pobyt ve vzdáleném zahraničí). ČSPE laureátům uhradí náklady dopravu (bus, vlak, nízkonákladová letenka; vždy po dohodě s výborem ČSPE), ubytování a konferenční poplatek.

• v případě umístění na 1.–3. místě se uchazeč dále zavazuje sepsat shrnutí práce srozumitelné pro ekology z jiných oborů, které bude zveřejněno v Bulletinu České společnosti pro ekologii. Rozsah shrnutí bude přibližně jedna normostrana, ideálně s obrázkem či fotografií shrnující výsledky či ilustrující práci na projektu.

Co je třeba předložit:

• PDF nominované publikace (finální verze, nikoli early online)

• stručné zdůvodnění (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce (vč. její kompletní citace)

• shrnutí autorského podílu prvního autora

• stručný strukturovaný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

O ceně rozhoduje odborná komise složená ze zástupců katedry ekologie PřF UK a České společnosti pro ekologii. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího příspěvku k ekologickému poznání, přičemž ekologie je chápána jako biologická disciplína zabývající se vztahy mezi organismy a prostředím na nejrůznějších úrovních organizace (populace, druhy, společenstva, ekosystémy). Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Je udělována každoročně. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během nejbližší konference České společnosti pro ekologii, která se koná vždy v lichých letech. Autoři prací umístěných na prvních třech místech v posledních dvou ročnících ceny odprezentují svůj výzkum formou zvané přednášky na této konferenci. Z nich bude vybrán nejlepší přednášející, jemuž navíc ČSPE udělí cestovní grant na vybranou evropskou ekologickou konferenci (po konzultaci s výborem ČSPE), kde bude reprezentovat Cenu Vojtěcha Jarošíka a ČSPE.

 

Vojtěch Jarošík Award for outstanding student-authored ecological paper to commemorate a prominent prematurely-deceased Czech ecologist, founder of the Department of Ecology at the Faculty of Science, Charles University. It is jointly awarded by the above-mentioned department and the Czech Society for Ecology (ČSPE). The Award (accompanied by the reward of 10,000 CZK) is given to a student of any Czech university for an outstanding first-author peer-reviewed paper in ecology.

IN 2020, YOU CAN NOMINATE PAPERS PUBLISHED IN THEIR FINAL FORM IN 2019

How to apply: send requested materials by e-mail to ecologyatnatur [dot] cuni [dot] cz ">ecologyatnatur [dot] cuni [dot] cz with the subject “Vojtěch Jarošík Award” (or “Cena Vojtěcha Jarošíka”)

Application deadline: 30 April 2020

Who is eligible:

• a student or recent graduate of any Czech university (regardless of nationality / citizenship) who published a great paper as the first author

• no older than 35 years at the date of first publication (incl. early online) of the nominated paper

Award conditions:

• the award is given for an excellent first-author paper by undergraduate of doctoral student published (in a final form) in a respected peer-reviewed journal in the given year

• the presented research must have been performed at a Czech academic institution or under its auspices (fieldwork may be conducted anywhere in the world and the international collaboration is welcome but the work must have clear links to the “mother” institution in Czechia)

• the paper must have been accepted for publication either before the defence of the candidate’s thesis or within a year after the defence (in the latter case, the corresponding manuscript must have been already part of the student’s thesis)

• if the paper ranks at 1st to 3rd place, the laureate agrees to present the publication in the form of an invited lecture at the ČSPE conference, unless serious circumstances prevent it (e.g., long-term stay abroad). ČSPE will pay for the transportation (bus, train, low-cost flight...; always in agreement with the society board), accommodation and conference fee.

• if the paper ranks at 1st to 3rd place, the applicant further undertakes to write a summary of the paper (in Czech or English) in a style understandable for ecologists from other fields, which will be published in the Bulletin of the Czech Society for Ecology. The scope of the summary should be ca one standard page, ideally with an image or photograph summarizing the results or illustrating the work on the project.

What should you provide:

• PDF of the nominated paper (final version, not early online)

• brief explanation of the excellence of the study (up to 100 words) + its full reference

• summary of the contribution of the first author • brief CV of the candidate (including dates of birth, start of the study and, if relevant, date of the thesis defence)

The expert committee, composed of representatives of the Department of Ecology of Charles University and the Czech Society for Ecology, will choose the awardee. The committee will assess the originality of the work and its contribution to the field of ecology. (Ecology in this context is understood as a biological discipline dealing with various aspects of the relationships between organisms and their environment. Contributions, even excellent, that are only relevant for environmental sciences will not be considered.) The Award is associated with a financial reward of 10,000 CZK and is awarded annually. The committee reserves the right not to award the prize in the given year in case the quality of the submitted papers is deemed insufficient. The award ceremony will take place during the conference of the Czech Society for Ecology, which is held biannually in even years. Laureates from the last two years (those who ranked 1st to 3rd) will always be invited to present the content of their awarded papers at this conference. Out of these, the best speaker will be eligible for a travel grant to attend a selected European ecological conference to represent the Award and ČSPE.

 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal