Půdní živočichové chladných pouští Ladaku

Stav: 
Neaktivní
Studijní program: 
Magisterský
Studijní program: 
Doktorský
Rok: 
2012
Školitel: 
Miloslav Devetter

Půdní bezobratlí jsou ekologickou skupinou organismů, rozhodující při vývoji půdy a celého ekosystému (ekosystémoví inženýři). Hydrobionti jsou pionýry mezi půdními bezobratlými, typickými pro počáteční stadia sukcese, ačkoli v aktivním stadiu jsou zcela závislí na přítomnosti tekuté vody. Půdní poměry Himalájí jsou v mnoha ohledech extrémní. Chladné pouště pokrývají většinu území a k nedostatku vody a nízkým teplotám se přidávají i vysoké dávky slunečního záření. Vedle pouští se zde nachází i oázy obhospodařované tradičními technologiemi. Nejvýznamnějšími skupinami jsou zde prvoci, vířníci, hlístice a želvušky. Dosavadní informace o jmenovaných společenstvech Ladaku jsou velmi kusé a prakticky nebyla dosud studována. Je to ideální pokusné prostředí nabízející mnoho atraktivních otázek pro ekologický výzkum.

Cíl: 

Studovat kvantitativní a kvalitativní změny populací jmenovaných skupin hydrobiontů na vertikálních gradientech nadmořské výšky, vegetace a dalších faktorů. Druhově determinovat nalezené organismy a vyhodnotit vzájemnou příbuznost jednotlivých populací.

Metody: 

Populace půdních hydrobiontů budou studovány na vertikálním transektu nadmořské výšky a v závislosti na převládajícím typu vegetace a půdní vlhkosti. Organismy budou budou z půdy extrahovány pomocí L-C extrakce a rozplavování substrátu. Kombinace terénních odběrů a laboratorního zpracování. Analýza příbuznosti populací pomocí genetických metod.

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal