Létající semináře

ČSPE má za cíl zkvalitnění výuky a popularizaci ekologie v ČR. Jednou ze stěžejních aktivit jsou tzv. létající semináře. Jedná se o přednášky určené pro publikum od studentů středních škol po vysokoškolské pedagogy a laickou veřejnost. Jejich cílem je přiblížit moderní ekologická témata co nejširšímu okruhu posluchačů.

V následující tabulce jsou uvedena témata seminářů a přednášek, která ČSPE nabízí. Účast přednášejícího na vašem semináři financuje Česká společnost pro ekologii, o.s. V případě Vašeho zájmu se prosím obraťte na cspeatprf [dot] jcu [dot] cz.

Metody studia ekologie mikroorganismů
Petr Baldrian / MÚ AV ČR
Ekologie hub
Petr Baldrian / MÚ AV ČR
Transformace organické hmoty v půdách-role hub a enzymatických procesů
Petr Baldrian / MÚ AV ČR
Způsobuje komerční rybolov evoluci ryb? O úloze nepřímých důkazů ve vědě
David Boukal / PřF JU České Budějovice a BC AV ČR
Život a smrt pod hladinou: co (ne)víme o dravém vodním hmyzu?
David Boukal / PřF JU České Budějovice a BC AV ČR
Obnova ekosystému na výsypkách po těžbě uhlí.
Jan Frouz / PřF UK Praha a BC AV ČR
Disturbance lesa hodnocené pomocí družicových dat (kůrovec na Šumavě i ve světě)
Martin Hais / PřF JU České Budějovice
Využití dálkového průzkumu Země v ekologii
Martin Hais / PřF JU České Budějovice
"Ekologie společenstev měkkýšů na slatiništích: vztahy s vegetací a historické souvislosti"
Michal Horsák / PřF MU Brno
"Pohledy do minulosti: středoevropská příroda pleistocénu a raného holocénu nahlížená prostřednictvím moderních analogií ze Sibiře a Uralu"
Michal Horsák, Milan Chytrý / PřF MU Brno
Vliv dřevinné skladby lesa na dlouhodobou acidifikaci půd.
Filip Oulehle / ČGS Praha
Vztahy mezi mravenci a rostlinami
Pavel Pech / Přírodovědecká fakulta, Universita Hradec Králové
Ekologie obnovy u nás a ve světě
Karel Prach / PřF JU České Budějovice
Včely - to není jen včela medonosná aneb kolik druhů včel rozlišujeme?
Antonín Přidal / Mendelova univerzita v Brně, oddělení včelařství, Zemědělská 1, Brno

Včela medonosná je hospodářsky využívaným zvířetem, a proto často
povědomí o ostatních druzích včel je nevalné a právě v její stínu. I když
opylovací výkon včely medonosné je značný a zejména v agrocenózách, druhová
diversita včel a dokonce i jen v podmínkáh ČR je dosti překvapující.
Přednáška je zaměřena na srovnávací bionomii včel s prezentací skupin včel
dle jejich zoologické i ekologické klasifikace. V návaznosti na toto téma
pak v přednáčce jsou prezentovány biotopy, které včely obývají a proč a jak
je chránit.

Ochrana obojživelníků na komunikacích - dočasné a trvalé bariéry
Roman Rozínek / NaturaServis s.r.o.
Projekty na ochranu obojživelníků a plazů – příklady a chyby
Roman Rozínek / NaturaServis s.r.o.
Tvorba náhradních biotopů pro obojživelníky a plazy
Roman Rozínek / NaturaServis s.r.o.
Kompenzační opatření při liniových a velkých stavbách
Roman Rozínek / NaturaServis s.r.o.
Program deponačních nádrží – krátkodobé i dlouhodobé deponace obojživelníků, plazů, raků, mlžů i rostlin
Roman Rozínek / NaturaServis s.r.o.
Suché kamenné zídky – příležitost nejen pro plazy
Roman Rozínek / NaturaServis s.r.o.
Vliv invazních druhů rostlin a živočichů na naší herpetofaunu
Roman Rozínek / NaturaServis s.r.o.
Program posilování slabých populací pomocí umělých odchovů obojživelníků a plazů
Roman Rozínek / NaturaServis s.r.o.
Záchranné transfery a reintrodukce obojživelníků a plazů
Roman Rozínek / NaturaServis s.r.o.
Co vyprávějí smrčiny v povodí šumavských jezer
Hana Šantrůčková / PřF JU České Budějovice
Eutrofizace tropických mokřadů = od rostliny k mikroorganismům.
Hana Šantrůčková / PřF JU České Budějovice
Sibiř z půdní perspektivy
Hana Šantrůčková / PřF JU České Budějovice
Proč je v tropech tolik druhů aneb determinanty globální diverzity
David Storch / PřF UK Praha
Proměny pojetí pravděpodobnosti anebo Bayesovska statistika a princip maximalizace entropie jakožto nové prostředky v ekologickém myšlení
David Storch / PřF UK Praha
Fraktály, skalovaní, invariance a jiné novinky a podivnosti v makroekologii
David Storch / PřF UK Praha
Darwinovo ekologické myšlení aneb co jsme od Darwina zapomněli
David Storch / PřF UK Praha
Management lesa a biodiverzita.
Miroslav Svoboda / ČZU v Praze
Ekologická stechiometrie aneb Medělejevova tabulka pro ekology
Jaroslav Vrba / PřFJU České Budějovice a BC AV ČR
Acidifikace šumavských jezer a úzké hliníkové hrdlo jejich zotavování
Jaroslav Vrba / PřFJU České Budějovice a BC AV ČR
Samoorganizace v biologických systémech jako nedarwinowský evoluční princip.
Dana a Ivo Wiesnerovi / BC AV CR, UMBR
Ekologie ledovců - kuriozita nebo slibný model pro mikrobiální ekologii?
Jakub Žárský / PřF UK Praha

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal