Volby výboru ČSPE na volební období 2011-2015 - Profily kandidátů

Průběh volby

Volba kandidátů do výboru společnosti je jednokolová. Podle počtu došlých hlasů bude sestaveno pořadí kandidátů. Prvních sedm se stane členy výboru, další dva budou tvořit revizní komisi.
Hlasujte prosím uvážlivě, volbu není možné opakovat. Každý hlasující má k dispozici 7 hlasů. Může jich využít méně, nikoli však více. V tom případě se volba stává neplatnou. Hlasování je možné pouze po přihlášení (Login na pravé straně) vaším jménem a heslem. Lhůta pro hlasování začíná 8 října a končí 22 října ve 12:00. Hlasovat je možné i v průběhu konference ČSPE v Kostelci nad černými lesy (potřebujete-li asistenci). Výsledky budou vyhlášeny již na konferenci. Nezapomeňte si ale Vaše přihlašovací údaje.

Profily kandidátů

Boukal David (Ing. Mg.A., Ph.D.) je vědeckým pracovníkem Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR a Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se evoluční ekologií a populační dynamikou, především ve vodním prostředí (rybolov, společenstva bezobratlých v malých stojatých vodách). Kombinuje teoretický přístup s terénními a laboratorními experimenty."

Devetter Miloslav (RNDr., Ph.D.) je vědeckým pracovníkem Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR a Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se ekologií půdních a vodních společentev Rotifera a Tardigrada. V ČSPE dosud zastával funkci tajemníka.

Dolný Aleš (RNDr., Ph.D.) je odborným asistentem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Jeho odborným zaměřením je ekologie, ochrana a biologie vážek; dále biodiverzita hmyzu ve vztahu k antropogenním (industriálním a postindustriálním) biotopům.

Dušek Jan (Mgr.) je ředitelem DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie a spoluzakladatelem nově se formujícího Fóra ochrany přírody. Původní specializací je ichtyolog, ale místo vědecké dráhy si zvolil práci v praktické ochraně přírody.

Hofmann Jakub (Doc. RNDr. Ph.D.) pracuje jako docent v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí. Zabývá se ve své výuce i výzkumu půdní ekotoxikologií, kontaminací a ochranou půd, půdní mikrobiologií a bioindikací kvality půdy, biodostupností kontaminantů v půdách.

Mudrák Ondřej (Mgr.) je doktorandem na Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni. Zabývá se interakcemi rostlin a půdní fauny v sukcesi na výsypkách po těžbě uhlí a ekologií lučních společenstev. Organizoval konferenci CSPE Louky-biodiverzita a management 2010 a exkurzi Uhelná krajina 2010

Müllerová Jana (Mgr., Ph.D.) je vědeckou pracovnicí Laboratoře GIS a DPZ Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích. Zabývá se vývojem a změnami vegetace a krajiny a antropogenními vlivy na vegetaci (např. invazními druhy).

Schlaghamerský Jiří (Dipl.-Biol., Ph.D.) je odborným asistentem na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se biologií a ekologií půdních a saproxylickych bezobratlých. Působil v přípravném výboru ČSPE a poté jako člen revizní komise.

Storch David (Doc., Ph.D.) je ředitel Centra pro teoretická studia UK a AV ČR a docent na katedře ekologie PřF UK. Zabývá se makroekologií a biodiverzitou. V ČSPE dosud zastával funkci místopředsedy výboru. Je redaktorem Bulletinu ČSPE a organizuje konferenci 2011.

Šantrůčková Hana (Prof. Ing. CSc) je vedoucí katedry Biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity. Zabývá se půdní mikrobiologií a koloběhem CNP v suchozemských ekosystémech. V ČSPE dosud zastávala funkci předsedkyně výboru.

Kandidáti

Zatím nejsou žádní kandidáti.

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal