Volby výboru ČSPE: 2015

 

 

NEZAPOMEŇTE PROSÍM HLASOVAT I O NOVÝCH STANOVÁCH ČSPE – ZDE

 

Zvolte prosím 7 kandidátů do výboru ČSPE.

 

Volby jsou přístupné pouze členům ČSPE přihlášeným na webovou stránku.

Své uživatelské jméno a heslo můžete zadat na této stránce (vpravo dole). Pokud jste své přihlašovací údaje zapomněli, klikněte na volbu „Změnit heslo“ (pod přihlašovacími údaji), případně napište na email: infoatcspe [dot] cz.

 

Volby jsou anonymní, tj. webová aplikace nezaznamenává, jak jednotliví členové volili.

 

Volby budou uzavřeny 2 hodiny před valnou hromadou ČSPE (tj. 24. 10. 2015 v 15:50, viz. www.cspe.cz/konference-ekologie-2015), na které budou následně vyhlášeny výsledky voleb.

Kandidáti

Kandidáti se zobrazují v náhodném pořadí

Kučera Tomáš

RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. přednáší na katedře biologie ekosystémů PřF JU krajinnou ekologii, biologii ochrany přírody a biotopy střední Evropy. Profesně se zabývá vegetační ekologií na krajinné úrovni se zaměřením na vztahy mezi organismy, vegetací a prostředím. Je (spolu)editorem Katalogu biotopů ČR, několika sborníků věnovaných interpretaci biotopů a monitoringu vegetace a (spolu)autorem ca stovky příspěvků v českých i zahraničních recenzovaných časopisech, sbornících a knihách.

» Profil

Jersáková Jana

Doc. RNDr. Jana Jersáková Ph.D. je vysokoškolským učitelem a vědeckým pracovníkem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se ekologií ohrožených druhů rostlin, především vlivem abiotických a biotických faktorů prostředí na populační dynamiku rostlin a vlivem opylovačů na evoluci květních signálů, alokaci zdrojů a reprodukční systémy rostlin. Je spoluautorkou knih Úvod do biologie ochrany přírody a Zásady péče o orchidejová stanoviště.

» Profil

Mládek Jan

Mgr. Jan Mládek, Ph.D., je od roku 2015 členem katedry ekologie a životního prostředí (v letech 2007-2014 katedry botaniky) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již 12 let vede dlouhodobé managementové experimenty s pastvou, sečením a vypalováním na 240 studijních plochách v Bílých Karpatech a Javorníkách, kde pravidelně monitoruje druhové složení vegetace a toky živin v půdě a biomase. Poslední čtyři roky ve spolupráci s Dr. Jakubem Těšitelem z Jihočeské univerzity řeší obnovu degradovaných travních porostů s využitím poloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthus spp.). V současné době je hlavním řešitelem projektu aplikovaného výzkumu pro Technologickou agenturu ČR, který si klade za cíl zvýšit diverzitu vegetace podél dálničních koridorů a tímto podpořit metapopulace motýlů v sousedních chráněných územích. Více o kandidátovi lze zjistit na osobních webových stránkách http://grasslandecology.euweb.cz/ . Při zvolení do výboru ČSPE by se rád zasloužil o prohloubení mezioborové spolupráce (zejména pedologů, botaniků a entomologů), o propagaci dlouhodobého ekologického výzkumu v médiích a o aplikaci ekologického know-how do zemědělské praxe.

Drozd Pavel

Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. je bývalým vedoucím katedry biologie a ekologie PřF OU a v současné době prorektorem pro řízení vědy a tvůrčí činnosti na Ostravské univerzitě. Primárně se zabývá biologickou diverzitou, zejména vztahem mezi hmyzem a rostlinami a dále ekologickým modelováním a biostatistikou. Členem ČSPE je od jejího založení (pracoval jako člen kontrolní komise).

» Profil

Storch David

Prof. David Storch, Ph.D., je ředitelem Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a AV ČR, a zároveň členem katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá se makroekologií, evoluční ekologií a ekologickou teorií, zejména pak jevy týkajícími se prostorové distribuce a diverzity živočichů i rostlin v regionálním až globálním měřítku a obecnými zákonitostmi uspořádání přírody. Je (spolu)autorem knih Biologie krajiny: Biotopy České Republiky, Úvod do současné ekologie a Jak se dělá evoluce. Je editorem časopisu Ecology Letters. Ve výboru ČSPE je od jejího založení (v posledním volebním období předseda); současně je členem rady Fóra ochrany přírody.

» Profil

Štajerová Kateřina

RNDr. Kateřina Štajerová pracuje na Oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu AV ČR a je doktorandkou na Katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se především rostlinnými invazemi, sukcesí vegetace, ekologií společenstev a synantropní vegetací, okrajově také mutualistickými vztahy (zejména studiem mykorhizy a herbivorie). Je (spolu)autorkou několika populárně naučných textů převážně pro středoškolské studenty a ve svých volných chvílích participuje na ochraně přírody východních Čech.

» Profil

Čížek Lukáš

Mgr. Lukáš Čízek, Ph.D., na Entomologickém ústavu Biologického centra ČAV vede laboratoř Ekologie saproxylických organizmů, občas učí na Přírodovědecké fakultě JU. Po románku s tropickou přírodou se momentálně věnuje přírodě naší. Zabývá se ekologií a ochranářskou biologií hmyzu a ochranou biodiverzity, zejména pak managementem lesů a chráněných území. Je (spolu)autorem řady popularizačních i vědeckých článků.

» Profil

Dušek Jan

Mgr. Jan Dušek je ředitelem odborné neziskové organizace Beleco (dříve DAPHNE ČR) a jednatelem firmy DHP Conservation. Je absolventem katedry zoologie PřF UK, od vědy však prchnul k ochraně přírody, které se profesně věnuje 13 let. Zabývá se zejména ekologií ryb a ekosystémů malých vodních toků, evropskou legislativou ochrany přírody, profesním vzděláváním a osvětou. Mimo to se snaží organizovat aktivity Fóra ochrany přírody, je členem rady Zeleného kruhu a zástupcem nevládních organizací ve Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Po dalších funkcích rozhodně netouží, ale rád by pokračoval v práci ve výboru ČSPE, jehož je aktuálně místopředsedou.

» Profil

Sam Kateřina

Mgr. Kateřina Sam, Ph.D., je postdoktorandkou na Entomologickém ústavu Biologického Centra AVČR a zárověň členkou týmu výzkumného projektu na Jihočeské Univerzitě. V minulých dvou letech pobývala na Griffith University na Environemental Futures Research Institute, kde má pozici přidruženého výzkumného pracovníka. Zabývá se tropickou ekologií, ornitologií a zejména pak predací hmyzu a tri-trofickými vazbami mezi rostlinami, hmyzem a ptáky. Je autorkou vědeckých článků publikovaných například v časopisech Ecography, Journal of Tropical Ecology, Journal of Field Ornithology. Je editorkou časopisu The Condor. Je členkou ČSPE od roku 2011.

» Profil

Tropek Robert

RNDr. Robert Tropek, Ph.D. je odborným asistentem katedry ekologie PřF UK a vědeckým pracovníkem Biologického centra AV ČR, kromě toho vede studenty i na Jihočeské univerzitě a na University of Buea v Kamerunu. Zabývá se ekologií a ochranou hmyzu a dalších členovců ve střední Evropě a v tropické Africe. Vede dlouhodobý výzkum věnující se faktorům ovlivňujícím biodiverzitu nejrůznějších postindustriálních stanovišť, v současné době zejména struskopopílkových odkališť a pískoven. Díky spolupráci s několika neziskovými organizacemi i soukromými vlastníky těžeben byla řada získaných poznatků již využita v praxi ekologické obnovy. V subsaharské Africe vede výzkum biodiverzity a ekologie denních i nočních motýlů (nejen) v horských ekosystémech. Dbá i na popularizaci výsledků, zejména s ohledem na přenos aktuálních výsledků vládní i nevládní ochraně přírody. I proto (spolu)editoval knihy Bezobratlí postindustriálních stanovišť a druhé vydání knihy Ekologická obnova. Členem ČSPE je od roku 2011.

» Profil

Bárta Jiří

Ing. Jiří Bárta, Ph.D., působí na katedře Biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty JČU. Zabývá se molekulární mikrobiální ekologií, zejména diverzitou a aktivitou prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů a jejich vztahu k rozkladu půdní organické hmoty a cyklu uhlíku, dusíku a fosforu. Dále studuje vzájemné interakce mezi mikrobiálními společenstvy, jejich metabolickými a genetickým potenciálem. Členem ČSPE je od jejího založení.

» Profil

Mudrák Ondřej

RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. pracuje na Botanickém ústavu AV ČR. Zabývá se ekologií rostlin a ekologií obnovy a to především multitrofickými vztahy v sukcesi na těžbou narušených místech, vlivem obhospodařovaní na travní společenstva, metodami odhadování zásobníku druhů (species pool), funkční diverzitou a ekologií poloparazitických rostlin. Je (spolu)autorem popularizačních článků v oblasti ekologie obnovy ale i odborných vědeckých článků. Členem ČSPE je od jejího založení a podílel se na organizaci řady jejích akcí, od roku 2011 je členem jejího výboru a od roku 2012 tajemníkem.

» Profil

Kohout Petr

Mgr. Petr Kohout, je studentem čtvrtého ročníku doktorského studia na univerzitě v estonském Tartu a zároveň vědeckým pracovníkem oddělení mykorhizních symbióz v Botanickém ústavu AVČR a katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK. Za svou diplomovou práci získal cenu rektora UK pro nejlepší absolventy univerzity. Zabývá se studiem mykorhizních symbióz, zejména pak diverzitou mykorhizních hub od lokální po globální úroveň. Je autorem 15 publikací v mezinárodních vědeckých časopisech (např. Science, ISME J, či Molecular Ecology).

» Profil

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal