Volby výboru ČSPE: 2019

 

Volby do výboru ČSPE na období 2019-2023

 

Zvolte prosím 7 kandidátů do výboru ČSPE.

 

Volby jsou přístupné pouze členům ČSPE přihlášeným na webovou stránku.

Své uživatelské jméno a heslo můžete zadat na této stránce (vpravo dole). Pokud jste své přihlašovací údaje zapomněli, klikněte na volbu „Změnit heslo“ (pod přihlašovacími údaji), případně napište na email: infoatcspe [dot] cz.

 

Volby jsou anonymní, tj. webová aplikace nezaznamenává, jak jednotliví členové volili.

 

Volby budou uzavřeny 2 hodiny před valným shromážděním ČSPE (5. 9. 2019, viz http://www.cspe.cz/konference-ekologie-2019-4-69-2019), na kterém budou následně vyhlášeny výsledky voleb.

 

7 kandidátů s nejvíce hlasy bude zvoleno do výboru. V pořadí další 3 kandidáti budou zvoleni do revizní komise.

Kandidáti

Kandidáti se zobrazují v náhodném pořadí

Drozd Pavel

Pavel Drozd

Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. je bývalým vedoucím katedry biologie a ekologie PřF OU a v současné době prorektorem pro řízení vědy a tvůrčí činnosti na Ostravské univerzitě. Primárně se zabývá biologickou diverzitou, zejména vztahem mezi hmyzem a rostlinami a dále ekologickým modelováním a biostatistikou. Členem ČSPE je od jejího založení (pracoval jako člen kontrolní komise).

» Profil

Veronika Kalusová

Veronika Kalusová

Mgr. Veronika Kalusová, Ph.D. je odbornou pracovnicí Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se především rostlinnými invazemi, konkrétně vazbou nepůvodních druhů na různé biotopy v jejich domovině i v oblastech zavlečení a faktory, které podmiňují jejich početnost a úspěšnost v nich. Dále se podílí na výzkumu ekologie a diverzity vegetace na člověkem ovlivněných stanovištích od velkoměst až po zámecké parky. Je (spolu)autorkou vědeckých a popularizačních článků z oblasti invazní a urbánní ekologie. Obdržela Cenu Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci za rok 2013/14. Členem ČSPE je od roku 2019.

» Profil

Knapp Michal

Michal Knapp

Ing. Michal Knapp, Ph.D., působí na katedře ekologie FŽP-ČZU v Praze. Vede tým ekologie hmyzu a se svými spolupracovníky se zabývá ekologií, ochranou, evoluční biologií, ale i ekofyziologií hmyzu. Podstatná část našeho výzkumu je zaměřena na význam a ochranu hmyzu v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině, ale realizujeme i praktické projekty podporující konkrétní druhy (např. úspěšná reintrodukce modráska vičencového na území hl. m. Prahy). V následujících letech chceme posílit naše edukační aktivity a popularizační aktivity směřované na děti, ale i významné hráče ovlivňující stav naší přírody: zemědělce, obce (zastupitelstva) atd. Členem ČSPE je Michal Knapp od jejího založení.

» Profil

Čížek Lukáš

Lukáš Čížek

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., na Entomologickém ústavu Biologického centra ČAV vede Oddělení biodiverzity a ochrany přírody. Po románku s tropickou přírodou se momentálně věnuje přírodě palearktické, zejména naší. Zabývá se ekologií a ochranářskou biologií hmyzu a ochranou biodiverzity, zejména pak managementem lesů a chráněných území. Je (spolu)autorem řady popularizačních i odborných prací.

» Profil

Čiháková Kateřina

Kateřina Čiháková

Mgr. Kateřina Čiháková; Zabývám se vzděláváním učitelů v terénní výuce, metodami badatelsky orientovaného vyučování (angl. IBSE). Učím na 2. stupni základní školy a pracuji v Muzeu Říčany, kde společně s učiteli připravujeme terénní programy a výukové materiály propojující přírodu a historii (místně ukotvené učení). Jsem v 1.ročníku doktorského studia vzdělávání v biologii na PedF JČU a mojí ambicí je změnit způsob, jakým jsou připravováni budoucí učitelé pro výuku o přírodě.

Jsem přesvědčená, že ČSPE by se měla více zaměřit na poskytování odborných výstupů pro vzdělávání učitelů a informovanost veřejnosti. Chtěla bych pomáhat propojit členy ČSPE a vzdělávacích inciativ jako je skupina Učíme se venku (střediska ekologické výchovy TEREZA, Chaloupky, Lipka). Považuji za inspirativní pravidelně vyhlašovat aktuální ekologická témata, kterými by se mohly inspirovat české školy např. pro Den Země (po vzoru Ptáků roku ČSO).

» Profil

Hofmeister Jeňýk

Jeňýk Hofmeister

RNDr. Jeňýk Hofmeister, Ph.D. je vědeckým pracovníkem na Katedře ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty ČZU v Praze, Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a také Ekologických službách, s.r.o, kde se vlastní věda prolíná s realizací opatření ve prospěch ochrany přírody. Věnuje se široké oblasti témat vztahujících se především k temperátním lesním ekosystémům: environmentální biogeochemii, ekologii a biodiverzitě lesních ekosystémů a vlivu člověka na vývoj a změny lesních ekosystémů v minulosti i současnosti. Je autorem a spoluautorem vědeckých i popularizačních publikací.

» Profil

Storch David

David Storch

Prof. David Storch, Ph.D., působí v Centru pro teoretická studia,  společném pracovišti Univerzity Karlovy a AV ČR, a zároveň na katedře  ekologie Přírodovědecké fakulty UK. Učí ekologii živočichů, makroekologii a ekologickou teorii; těmito oblastmi se i badatelsky zabývá. Je (spolu)autorem knih Biologie krajiny: Biotopy České Republiky, Úvod do současné ekologie a Jak se dělá evoluce, a hlavním editorem knihy Scaling biodiversity, vydané v Cambridge University Press. Je editorem časopisů Ecology Letters a Global Ecology and Biogeography. Ve výboru ČSPE je od jejího založení (nyní předseda); současně je členem rady Fóra ochrany přírody a redakční rady stejnojmenného časopisu.

» Profil

Jersáková Jana

Jana Jersáková

Doc. RNDr. Jana Jersáková Ph.D. je vysokoškolským učitelem a vědeckým pracovníkem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se ekologií ohrožených druhů rostlin, především vlivem abiotických a biotických faktorů prostředí na populační dynamiku rostlin a vlivem opylovačů na evoluci květních signálů, alokaci zdrojů a reprodukční systémy rostlin. Je spoluautorkou knih Úvod do biologie ochrany přírody a Zásady péče o orchidejová stanoviště.

» Profil

Sam Kateřina

Kateřina Sam

Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. je vědeckou pracovnicí na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, kde vede laboratoř Multitrofických interakcí.  Zároveň vede studenty na Jihočeské univerzitě, kde občasně i vyučuje. Zabývá se ekologickými aspekty potravních vazeb mezi hmyzožravými predátory, hmyzem a rostlinami v lokálním i globálním měřítku. Svůj výzkum provádí jak v temperátních oblastech, tak v tropech. V Čechách se zabývá zejména chemickou komunikací mezi škůdci rostlin a jejich přirozenými predátory. Na Papui-Nové Guinei pak vede národní výzkum biodiversity ptáků a na místních univerzitách školí několik studentů. Je členkou ČSPE od roku 2011.

» Profil

Dolný Aleš

Aleš Dolný

doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., zoolog a ekolog žijící na Ostravsku. Profesně působí jako docent a vedoucí katedry biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity, kde přednáší obecnou ekologii a ochranu přírody. Jeho výzkum je orientován na indikaci vlivů člověka na současnou přírodu a krajinu pomocí hmyzu (vážky, brouci) a význam postindustriálních a dalších sekundárních biotopů pro biologickou rozmanitost. Je autorem tři knih o biologii a ekologii vážek. Členem ČSPE je od roku od roku 2011.

» Profil

Remeš Vladimír

Vladimír Remeš

Doc. Vladimír Remeš, Ph.D.; Vystudoval jsem Systematickou biologii a ekologii (Mgr studium) a poté doktorské studium Zoologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na katedře zoologie se zde zabývám evoluční ekologií ptáků, zejména evolucí rodičovského chování, životních strategií, párovacích systémů a signálů (hlavně zbarvení peří). V poslední době zkoumáme také druhovou bohatost a funkční diverzitu ptačích společenstev v Austrálii. Absolvoval jsem dlouhodobé pobyty (>6 měsíců) na University of Montana, Australian National University, University of California-Berkeley a Cornell University. Vyučuji různé kurzy týkající se ekologie, evoluce a analýzy dat v prostředí jazyka R. Zajímají mne kvantitativní přístupy k ekologii, evoluci a chování. Na ČSPE se mi líbí, že sdružuje zájemce o čistou i aplikovanou ekologii napříč taxonomickými skupinami a takto umožňuje jejich pravidelné setkávání. Byl bych rád, kdyby sláva a kvalita konferencí rostla a trochu se posílil jejich evoluční aspekt (protože ekologie bez evoluce nedává smysl). V tomto směru se budu činit.

» Profil

Tropek Robert

Robert Tropek

RNDr. Robert Tropek, Ph.D. je odborným asistentem katedry ekologie PřF UK a vedoucím laboratoře Ekologie společenstev Biologického centra AV ČR. Vede studenty i na Jihočeské univerzitě a na University of Buea v Kamerunu a již několik let přednáší studentům ve francouzské ISA Lille. Zabývá se ekologií a ochranou hmyzu a dalších členovců ve střední Evropě a v tropické Africe. Vede dlouhodobý výzkum věnující se faktorům ovlivňujícím biodiverzitu nejrůznějších postindustriálních stanovišť, v současné době zejména struskopopílkových odkališť. Řada získaných poznatků byla využita v praxi ekologické obnovy. V subsaharské Africe vede výzkum biodiverzity motýlů a vztahu rostlin a opylovačů. Vedle odborných publikací dbá i na popularizaci výsledků, zejména s ohledem na přenos aktuálních výsledků vládní i nevládní ochraně přírody. Členem ČSPE je od roku 2011, v právě končícím výboru měl na starosti zejména organizaci konferencí.

» Profil

Sedláček Ondřej

Ondřej Sedláček

RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. je odborným asistentem katedry ekologie PřF UK, od r. 2017 rovněž pracuje v nevládní organizaci Ochrana fauny ČR, o.p.s. Přednáší mj. Původní profesí je ornitolog, zabýval se hlavně ekologií ptáků v urbánním prostředí. Považuje se za terénního ekologa. V r. 2001 spoluzaložil dnes již rozsáhlé vědecké aktivity v Kamerunských horách a dosud se podílí na výzkumech ptačích společenstev v subsaharské Africe, kromě Kamerunu i v jihoafrických státech. Vždycky tíhl k ochraně přírody, snaží se o propagaci i aktivní provádění netradičních ochranářských postupů. Od r. 2007 zakládá tzv. „motýlí rezervace“, kde testuje řadu managementových opatření od různých typů kosení, přes pastvu až po různé typy distrubancí, především s pomocí ohně a motokrosu. Jeho hlavním dlouhodobým cílem je povýšit ochranu přírody mezi důstojné a uznávané obory lidského konání.

» Profil

Pipek Pavel

Pavel Pipek

Mgr. Pavel Pipek, Ph.D. pracuje na Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR a na Katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se biologickými invazemi (zvláště ptáků, zvláště na Novém Zélandu), bioakustikou a občanskou vědou (zejména ve výzkumu strnadích nářečí). V minulosti působil coby lektor ekologických výukových programů ve sdružení Tereza i jako učitel biologie a environmentální výchovy na ZŠ. V poslední době vědecká témata častěji popularizuje, a to především na stránkách (webových i papírových) časopisu Vesmír. Členem ČSPE je od roku 2015.

» Profil

Mikátová Blanka

Blanka Mikátová

RNDr. Blanka Mikátová je absolventkou Masarykovy univerzity, oboru  biologie a již 25 let je zoologem na Agentuře ochrany přírody  a krajiny ČR. V zoologii se dlouhodobě zabývala především plazy a  obojživelníky (ekologie, faunistika, ochrana). Jako hlavní editor publikace Atlas rozšíření plazů v České republice, vedla kolektiv autorů, kteří sbírali data v terénu, Podílela se na přípravě metodik mapování obojživelníků a plazů.

Průběžně se také zabývá zaváděním méně obvyklých způsobů managementu do ochranářské praxe a jejich popularizací, jak mezi kolegy v profesionální ochraně přírody, tak i u široké veřejnosti. Je autorkou či spoluautorkou odborných i populárně naučných publikací. Setrvale propaguje názor, že příroda neznamená pouze krajinu bez lidských zásahů či divočinu ale i krajinu v lidské péči, a proto se zasazuje o ochranu  neobvyklých, antropicky podmíněných, avšak mnohdy unikátních lokalit

» Profil

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal