_

Pozice – PhD student půdní ekologie/mikrobiologie v Českých Budějovicích

Role mikroorganismů v retenci dusíku/fosforu v půdách malých lesních povodí

Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta JU v Č. Budějovicích

Nástup možný od ledna 2020, standartní délka Ph.D. studia: 4 roky

Hledáme studenta, který by během své doktorské práce studoval retenci dusíku/fosforu v půdách malých lesních povodí sítě Geomon v ČR, v rámci širšího výzkumného projektu (Anglický název práce: The role of soil microbial community in controlling catchment scale nutrient retention.) Náplní práce bude studium přeměn N a P v půdních vzorcích s využitím půdně-biochemických analýz (stechiometrie mikrobní biomasy, exoenzymová aktivita, net transformace živin aj.), experimentů se stabilním izotopem 15N (gross mineralizace/imobilizace N, přirozený výskyt) a molekulárně biologických metod (kvantifikace funkčních genů, složení mikrobiálního společenstva) v souvislosti s C-N-P stechiometrií mikrobů, půdy a vody.

Pozadí projektu: Produktivita ekosystémů a rozklad organické hmoty jsou procesy závislé na dostupnosti živin, především dusíku (N) a fosforu (P). Rovnováha těchto procesů určuje schopnost ekosystémů živiny zadržovat a má vliv na dlouhodobou bilanci uhlíku (C). Z výsledků sledování bilance prvků v síti malých lesních povodí v ČR se ukazuje stechiometrická nerovnováha mezi půdami a koncentracemi CNP v povrchových vodách. Lze předpokládat, že mikrobiální společenstvo ovlivňuje tuto nerovnováhu a je odpovědné za variabilitou v retenci daných živin. Kombinací bilance prvků, chemického složení půd a charakterizace mikrobiální komunity a její aktivity budeme schopni vysvětlit a zobecnit principy retence živin v povodích. K objasnění těchto souvislostí využijeme přirozený depoziční gradient úživnosti půd a jejich acido-bazických vlastností. Výsledky budou využity pro koncepční revizi biogeochemického modelu tak, abychom byli schopni korektně predikovat dlouhodobý vývoj retence živin v lesních povodích.

Požadujeme absolventa příbuzného oboru (ekologie/mikrobiologie/biogeochemické zaměření aj.), se zájmem o fungování půdních procesů a schopností myslet i v širších souvislostech (půda-les-voda), motivovaného pro práci v laboratoři (co neumíš, to tě naučíme, důležitá je preciznost manuální práce a spolehlivost; požadujeme alespoň základní zkušenost s prací v chemické laboratoři typu navažování, pipetování, míchání jednoduchých roztoků apod.), s velkou mírou samostatnosti v užívání MS Office, schopností statistického hodnocení dat (Statistika nebo R apod.) a s dobrou znalostí anglického jazyka. Výhodou je předchozí zkušenost s molekulárně biologickými metodami a/nebo stabilními izotopy.

Nabízíme zkušené vedení, přivýdělek ke stipendiu, přátelský kolektiv nadšených vědců a techniků a práci v týmu na plně vybaveném pracovišti.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a krátkého motivačního dopisu Karolině Tahovské, KBE PřF JU v ČB, e-mail: skopck00atprf [dot] jcu [dot] cz, tel: +420 38 777 2359 Detailnější otázky k PhD studiu zodpovíme na stejné adrese. Pro přehled o místě studia je možné shlédnout https://www.prf.jcu.cz/ a https://kbe.prf.jcu.cz/cs/puda, případně https://www.facebook.com/puda.KBE/.

PhD pozice – Půdní ekologie/mikrobiologie

Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích

Nástup možný od 1. 1. 2020

Standartní délka Ph.D. studia: 4 roky

Zaměření studia: Náplní vypsané Ph.D. pozice je zjistit, jako roli hrají biotické faktory ve schopnosti málo vyvinutých alpinských půd zadržet či ztrácet fosfor (anglický název práce: The role of biotic factors in controlling phosphorus retention and leaching from undeveloped alpine soils). Alpinské oblasti jsou charakteristické tím, že velké území pokrývají sutě a nevyvinuté nebo málo vyvinuté suťové půdy. Vlivem klimatických změn dochází k rychlejšímu zvětrávání a erozi hornin, jehož následkem je uvolňování fosforu. Zvyšuje se tak jeho koncentrace v suťových půdách i v půdách alpinských luk, ze kterých ve zvýšeném množství odtéká do horských ples, zvyšuje jejich trofii a mění jejich oživení. Naše dosavadní data získaná ve Vysokých Tatrách ukazují, že plesa se rychleji eutrofizují v povodích s velkým podílem nevyvinutých půd. Tyto půdy zároveň osahují mikrobiální biomasu bohatou na fosfor. Hlavním cílem studia je zjistit, jakou roli hrají půdní mikroorganismy při uvolňování P z hornin, při jeho zadržení v biomase a půdě a jak je mikrobiální aktivita (exoenzymová aktivita, mikrobiální růst, dekompozice a mineralizace) spojena se ztrátami P z půd do toků a jezer. To zahrnuje i studium složení mikrobních společenstev těchto půd molekulárními metodami a izolaci a identifikaci kmenů bakterií a hub schopných uvolňovat P z hornin.

Požadujeme/nabízíme: Hledáme aktivního, motivovaného studenta, který má znalosti o fungování půdní ekosystému. Student by měl umět pracovat v laboratoři, být schopen přesné a čisté práce a práce ve sterilním prostředí, mít základní chemické znalosti nutné k přípravě jednoduchých roztoků a alespoň základní povědomí o molekulárních metodách. Dále je nutné zvládat statistické vyhodnocení získaných dat. Požadujeme schopnost komunikovat, číst a psát texty v angličtině. Nabízíme práci ve výborně vybavených laboratořích, účast na terénních odběrech, a podporu našeho vědeckého týmu, technických pracovníků a ostatních studentů. Během standartní doby studia je studentovi garantováno pravidelné měsíční stipendium a po dobu řešení grantu částečný pracovní úvazek.

Kontaktní informace: Zájemce prosíme o zasláníživotopisu a krátkého motivačního dopisu Evě Kaštovské (spoluřešitel projektu) na adresu ekastovskaatprf [dot] jcu [dot] cz. Detailnější otázky k PhD studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zodpovíme na stejné adrese. Pro přehled o místě studia je možné shlédnout https://www.prf.jcu.cz/ a https://kbe.prf.jcu.cz/cs/puda.

Nová pozice postdoka v dendrochronologické laboratoři Botanického ústavu v Třeboni

Dendrochronologická laboratoř Botanického ústavu v Třeboni hledá nového kolegu – postdok se vzděláním v oboru dendrochronologie, případně ekologie lesa, klimatologie, geografie, či ekosystémového modelování.

 

Více informací najdete ZDE.

STANOVISKO ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO EKOLOGII K ROZHODNUTÍ POVOLIT PLOŠNÉ TRÁVENÍ HRABOŠŮ

Česká společnost pro ekologii tímto vyjadřuje zásadní znepokojení nad rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského povolit plošné hubení hrabošů s využitím jedu Stutox II na bázi fosfidu zinečnatého. Toto nečekaně rychlé, v řádu dní přijaté rozhodnutí je v přímém rozporu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí (viz tisková zpráva MŽP ČR https://www.mzp.cz/cz/news_20190808_hrabosi_stutox) a nebylo konzultováno s odborníky v ekologických vědách, ani s lidmi činnými v ochraně životního prostředí. Přitom může mít zcela zásadní dopady na přírodu a životní prostředí, jejichž vyčíslení dalece přesahuje hodnotu ztracené úrody. Požadujeme proto pozastavení platnosti tohoto rozhodnutí a urychlené svolání širokého panelu, kam budou sezváni odborníci z řad zemědělců, myslivců, přírodovědců a ochranářů, včetně státních orgánů ochrany přírody.

Plošná aplikace jedu může ohrozit celou řadu necílových druhů. Hraboši jsou častou kořistí dravců, sov, ale také třeba volavek či krkavců; posledně jmenovaní patří dokonce mezi zákonem výjimečně chráněné druhy. Pozřením otrávené kořisti může dojít k druhotné otravě a úhynu. Jelikož úřad povolil i aplikaci jedu na povrchu země, může dojít dokonce k otravě přímo pozřením jedu; v přímém ohrožení jsou tak kromě divokých zvířat i domácí psi a kočky. Zkušenosti z minulosti ukazují, že tyto následky jsou očekávatelné s vysokou pravděpodobností – jen na Olomoucku v roce 2005 kvůli plošné aplikaci jedů uhynuly stovky zajíců a srnců, v roce 2010 pak téměř 1500 racků chechtavých.

Jestliže dojde v důsledku aplikace jedu ke snížení stavu predátorů, budou populace hraboše v budoucnosti gradovat častěji a ve větší míře. Zatímco stavy hrabošů se po drastickém zásahu rychle obnoví, necílovým druhům, které jsou potenciálně schopné regulovat populace hrabošů, to bude trvat podstatně déle. Hraboši se mohou namnožit exponenciálně i během jediné sezony, což dokládá právě současná gradace jejich početnosti – samice vrhne několikrát za rok až deset mláďat, ta se navíc po necelých dvou týdnech mohou sama zapojit do rozmnožování. Jejich predátoři tuto schopnost nemají – ptáci mají například jen výjimečně více než jednu snůšku za rok, pohlavní dospělosti navíc nedosahují dříve než v roce následujícím a často i později. Snížení populace hrabošů působením jedu navíc povede k tomu, že omezíme autoregulační mechanismy jejich populační dynamiky (při velkých populačních hustotách se plodnost snižuje), a tak bude docházet k dalšímu množení. Výsledný efekt tedy může být právě opačný, než bylo zamýšleno.

Ekologický stav zemědělské krajiny je u nás velmi špatný, dlouhodobě mizí dříve běžné druhy ptáků, obojživelníků, plazů i bezobratlých. Hlavními příčinami jsou změna struktury krajinné mozaiky a chemizace zemědělství, důsledkem je ohrožení elementárních stabilizačních mechanismů krajiny. Za této situace jsou jakékoli plošné a nediferencované zásahy proti škůdcům velmi problematické a vyžadují důkladnou a profesionální veřejnou diskusi.

 

Za výbor České společnosti pro ekologii (ČSPE)

 

Prof. David Storch, Ph.D. (předseda), Centrum pro teoretická studia UK a AVČR a Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty, Univerzita Karlova

Vítězné studentské přednášky a postery na konferenci Ekologie 2019

Přednášky:

1. místo: Jan Smyčka: Tempo and drivers of plant diversification in the European mountain system

2. místo: Kryštof Horák: Komparativní ptilochronologie a investice do opeření u tropických a temperátních ptáků

sdílené 3. místo: Ondřej Michálek: Specific efficiency of venom of prey-specialised spiders

 

Postery:

1. místo: Pavla Halamová: Influence of fires on moth communities in Central European forests

2. místo: Barbora Lepková: Seed survival after deer ingestion – feeding trials versus simulation experiment

3. místo: Petr Pyško: Je nám ještě k něčemu Shannonův index?

Nové číslo Bulletinu České společnosti pro ekologii

Nové číslo Bulletinu České společnosti pro ekologii si můžete přečíst ZDE.

Vaše přihlašovací jméno

Vaše přihlašovací jméno je identické s Vaším příjmením (malá písmena) nebo e-mailem, je ale nutné znovu vložit Vaše heslo (při prvním přihlášení). Klikněte na "změnit heslo". Vaše ČSPE

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal