Stanovy ČSPE

Stanovy zapsaného spolku

Česká společnost pro ekologii, z. s.

Čl. 1

Česká společnost pro ekologii je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Čl. 2

Název a sídlo

Název spolku zní Česká společnost pro ekologii, z. s. (dále jen „ČSPE“). Anglický ekvivalent jména ČSPE je Czech Society for Ecology. Sídlem ČSPE jsou České Budějovice.

Čl. 3

Základní ustanovení

 1. ČSPE je výběrové sdružení vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků, studentů a dalších osob zabývajících se ekologií ve smyslu původní definice oboru jakožto studia interakcí mezi živými organismy, jejich neživým prostředím a mezi sebou navzájem, od úrovně jedince přes populace, společenstva až po ekosystémy.
 2. Cílem ČSPE je podílet se na všestranném, komplexním a systematickém rozvoji ekologických oborů, podílet se na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti a expertní činnost v ekologických oborech.
 3. ČSPE vykonává svou činnost ve prospěch svých členů i veřejnosti.
 4. ČSPE působí na území České republiky.

Čl. 4

Hlavní činnost ČSPE

 1. ČSPE plní tyto úkoly:
  1. podporuje rozvoj ekologie a příbuzných oborů rozvíjením vědecké, pedagogické a popularizační činnosti a šířením nových poznatků do praxe,
  2. organizuje, prohlubuje a koordinuje výměnu informací a spolupráci svých členů působících ve vědě, školství a praxi,
  3. přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů,
  4. podílí se na mezinárodní spolupráci v oboru ekologie a podporuje účast svých členů na ní,
  5. předkládá příslušným orgánům a odborným pracovištím podněty k rozvoji oboru a jeho aplikaci,
  6. rozvíjí expertní činnost v ekologických oborech, vyjadřuje se k trvale udržitelnému rozvoji a podílí se na ochraně přírody a krajiny.
 2. K plnění svých úkolů ČSPE
  1. pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, semináře, kurzy, exkurze apod., včetně akcí se zahraniční účastí a akcí určených pro širokou veřejnost,
  2. vyjadřuje se k odborné publikační činnosti a podporuje publikační aktivity v oboru,
  3. vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky vědeckého výzkumu v oboru,
  4. spolupracuje s odborníky sdruženými v jiných českých a zahraničních vědeckých společnostech při výměně informací a řešení odborných problémů,
  5. provádí poradenskou a expertní činnost v oboru ekologie a příbuzných oborech,
  6. získává prostředky na svou činnost formou výběru členských příspěvků, získáváním dotací a grantů, účtováním poplatků za poradenskou a expertní činnost v oblasti ekologie,
  7. podle potřeby může ČSPE vytvářet odborné skupiny sdružující členy podle jejich odborného zájmu nebo za účelem řešení konkrétní problematiky.

Čl. 5

Členství

 1. Členem ČSPE se může stát každá osoba, která:
  1. souhlasí s posláním a úlohou ČSPE,
  2. elektronicky se přihlásí za člena,
  3. má doporučení dvou řádných členů ČSPE,
  4. platí pravidelně členské příspěvky,
  5. je starší 18 let.
 2. Členství v ČSPE je řádné a čestné:
  1. z řádného členství v ČSPE vyplývají jednotlivci všechna práva a povinnosti řádného člena,
  2. z čestného členství v ČSPE vyplývají jednotlivci všechna práva a povinnosti řádného člena; je ale osvobozen od povinnosti hradit členské příspěvky. O udělení čestného členství rozhoduje výbor a uděluje se na valném shromáždění ČSPE.
 3. Členství vzniká přijetím za člena rozhodnutím výboru ČSPE a založením jeho osobního profilu na www.cspe.cz.
 4. Členství v ČSPE zaniká
  1. vystoupením na základě písemného prohlášení člena,
  2. úmrtím,
  3. nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou po sobě jdoucích let,
  4. vyloučením člena; výbor ČSPE má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání ČSPE dle čl. 3 těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. 6 těchto stanov. V případě rozhodnutí výboru ČSPE má vyloučený člen právo podat do 30 dnů písemné odvolání k revizní komisi ČSPE. Rozhodnutí o vyloučení přezkoumá revizní komise na své nejbližší schůzi a rozhodnutí výboru ČSPE zruší nebo potvrdí.

Čl. 6

Práva a povinnosti členů

 1. Člen ČSPE má právo:
  1. zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání,
  2. volit a být volen do orgánů ČSPE,
  3. být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod., vytvářených ČSPE,
  4. podávat návrhy, podněty, vznášet dotazy orgánům ČSPE a hlasovat o návrzích podaných na všech zasedáních, konferencích a jiných odborných akcích pořádaných ČSPE,
  5. být informován o všech akcích pořádaných ČSPE, účastnit se všech akcí a přednostně získávat materiály vydané ČSPE.
 2. Členové jsou povinni:
  1. dodržovat stanovy ČSPE,
  2. dbát na dobré jméno ČSPE,
  3. aktivně se podílet na činnosti ČSPE,
  4. aktualizovat své osobní údaje v seznamu členů,
  5. platit členské příspěvky,
  6. zodpovědně plnit úkoly, kterými byli pověřeni,
  7. vlastní iniciativou přispívat k rozvoji ekologických oborů a vhodné aplikaci získaných poznatků do praxe.

Čl. 7

Seznam členů

 1. ČSPE vede seznam členů, v němž se u každého člena uvádějí následující údaje: příjmení, jméno, tituly, adresa pracoviště, elektronická adresa, rok narození a odborné zaměření. Každý člen je povinen průběžně aktualizovat své osobní údaje v seznamu členů dle čl. 6 stanov.
 2. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí výbor ČSPE. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 3. Informace o členství a další kontaktní údaje jsou uveřejněny na internetových stránkách ČSPE se souhlasem členů. Úplný seznam členů s osobními údaji je dostupný pouze pro členy ČSPE po přihlášení.

Čl. 8

Struktura ČSPE

 1. ČSPE se může členit na sekce a odborné skupiny.
 2. Sekce a odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření a specializace členů ČSPE.
 3. Členové sekce si volí výbor sekce.
 4. Sekce ani odborné skupiny nemají právní subjektivitu.
 5. Zřízení sekcí schvaluje valné shromáždění. Zřízení odborné skupiny schvaluje výbor ČSPE.

Čl. 9

Orgány ČSPE

 1. Orgány ČSPE tvoří:
  1. valné shromáždění,
  2. výbor,
  3. revizní komise.
 2. Funkční období výboru a revizní komise je čtyřleté.
 3. Pokud zanikne funkce člena výboru či revizní komise v období mezi jednotlivými zasedáními valného shromáždění, přebírá jeho funkci náhradník v pořadí, zvolený valným shromážděním, který obdržel nejvíce hlasů. Pokud náhradník není k dispozici, předseda výboru či revizní komise po vyrozumění ostatních členů orgánu kooptuje chybějící členy orgánu z řadových členů ČSPE.

Čl. 10

Valné shromáždění

 1. Valné shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČSPE.
 2. Valnému shromáždění přísluší:
  1. určovat hlavní směry činnosti ČSPE pro období do příštího valného shromáždění,
  2. schvalovat zprávu výboru o činnosti ČSPE za období od posledního valného shromáždění,
  3. schvalovat zprávu o finančním hospodaření ČSPE za období od posledního valného shromáždění,
  4. schvalovat zprávu revizní komise za období od posledního valného shromáždění,
  5. volit členy výboru, revizní komise a jejich náhradníky,
  6. usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,
  7. zřizovat sekce,
  8. usnášet se na stanovách a jejich změnách,
  9. usnášet se na zrušení či přeměně ČSPE.

Čl. 11

Svolávání a pravidla činnosti valného shromáždění

 1. Valné shromáždění svolává výbor nejméně jednou za čtyři roky.
 2. Výbor může svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního podnětu. Mimořádné valné shromáždění svolá též na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů ČSPE či revizní komise nejpozději do šedesáti dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodů a program mimořádného valného shromáždění.
 3. Výbor oznámí termín, místo konání a program valného shromáždění všem členům nejpozději 30 dnů před tímto termínem.
 4. Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popř. jiný člen výboru, který byl pověřen řízením valného shromáždění.
 5. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů ČSPE. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o půl hodiny později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných, avšak pouze o bodech uvedených v programu valného shromáždění.
 6. Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. Při rovnosti hlasů je schválen návrh, pro který hlasoval předseda.
 7. V případě nutnosti mohou být z rozhodnutí výboru ČSPE pravomoci valného shromáždění zastoupeny elektronickým hlasováním přes www.cspe.cz pomocí webového rozhraní. Toto hlasování organizuje výbor ČSPE a rozhoduje v něm nadpoloviční většina platných hlasů. Při rovnosti hlasů je schválen návrh, pro který hlasoval předseda. Výsledky elektronického hlasování jsou všem členům ČSPE oznámeny do 30 dnů po ukončení hlasování.
 8. Při hlasování o změně stanov na valném shromáždění či elektronicky se vyžaduje souhlas dvou třetin platných hlasů.
 9. Valné shromáždění volí členy a náhradníky výboru, členy revizní komise a jejich náhradníky hlasováním na základě návrhů členů nebo předložené kandidátní listiny.
 10. Člen ČSPE přítomný na valném shromáždění může nejpozději do skončení valného shromáždění podat námitku proti jeho usnesení, pokud má za to, že usnesení valného shromáždění je v rozporu s právním řádem ČR, stanovami ČSPE nebo v rozporu s dobrými mravy. O námitce rozhodne bezprostředně poté valné shromáždění hlasováním. Pokud valné shromáždění námitku přijme, je jeho usnesení zrušeno, v opačném případě zůstává platné. Valné shromáždění může nad rámec schváleného programu valného shromáždění znovu jednat a hlasovat podle návrhu předsedy výboru o usnesení v bodě, který byl na základě uplatněné námitky zrušen.

Čl. 12

Výbor ČSPE

 1. Výbor je statutárním orgánem ČSPE.
 2. Výbor zastupuje navenek předseda nebo tajemník. Předseda může písemně pověřit pro tuto funkci jiného člena výboru.
 3. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným nejméně pěti členy.
 4. Výboru přísluší:
  1. volit ze svých členů předsedu, místopředsedu (případně místopředsedy) a tajemníka,
  2. schvalovat zprávu o činnosti ČSPE a zprávu o hospodaření za běžný rok,
  3. schvalovat plán činnosti a finanční plán na následující rok,
  4. zabezpečovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy kandidátních listin,
  5. přijímat nové členy ČSPE a rozhodovat o ukončení členství v souladu s čl. 5 stanov,
  6. zajišťovat běžné úkoly týkající se ČSPE,
  7. schvalovat smlouvy o spolupráci s jinými odbornými a vědeckými společnostmi v České republice i v zahraničí,
  8. zřizovat odborné skupiny pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy,
  9. stanovovat výši členských příspěvků, která podléhá schválení valným shromážděním.
 1. Funkci předsedy lze zastávat maximálně dvě funkční období po sobě.
 2. Předsedu ve všech jeho činnostech za jeho nepřítomnosti zastupuje tajemník; v jeho nepřítomnosti pak jeden z místopředsedů pověřený předsedou, případně jiný člen výboru pověřený předsedou.
 3. Tajemník řídí vnitřní činnost ČSPE a práci sekretariátu.
 4. Každý z členů výboru vykonává funkci osobně. Zastoupení členů výboru podle ustanovení § 159 odst. 2 občanského zákoníku se nepřipouští.
 5. Funkce člena výboru zaniká doručením prohlášení o odstoupení předsedovi výboru. Předseda výboru doručuje prohlášení o odstoupení z funkce předsedy nebo z členství ve výboru jinému členovi výboru.

Čl. 13

Svolávání a pravidla činnosti výboru

 1. Zasedání výboru svolává předseda, místopředseda nebo tajemník nejméně jednou za rok. Předseda svolává zasedání výboru vždy do jednoho měsíce, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů výboru. Nesvolá-li v takovém případě předseda výboru bez zbytečného odkladu schůzi, může ji svolat každý člen výboru, který o svolání schůze předsedu požádal.
 2. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
 3. Schůze výboru řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a v jeho nepřítomnosti tajemník a není-li přítomen ani tajemník, pověřený člen výboru.
 4. Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předseda.
 5. V obdobích mezi jednáními výboru může výbor přijímat usnesení na základě hlasování elektronickou poštou (per rollam), rozhoduje nadpoloviční většina hlasů členů výboru.
 6. Výbor zajistí, aby usnesení orgánů ČSPE, které se týkají členů, a jiné závažné skutečnosti byly oznamovány všem členům ČSPE členskými zprávami nebo elektronickou poštou.

Čl. 14

Revizní komise

 1. Kontrolu nad finančním hospodařením ČSPE vykonává tříčlenná revizní komise.
 2. Revizní komisi přísluší volit ze svých členů předsedu revizní komise.
 3. Revizní komise dohlíží také na řádné vedení činnosti ČSPE, zda výkon činnosti ČSPE je v souladu s právními předpisy ČR a stanovami ČSPE, a podává  zprávu o své kontrolní činnosti valnému shromáždění a výboru. Výbor je povinen zjednat nápravu závad zjištěných revizní komisí a je povinen podat o tom zprávu revizní komisi.
 4. Členové revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů ČSPE a požadovat od členů výboru či jiných pověřených členů ČSPE vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 5. Na působnost a pravomoc revizní komise se neuplatní ustanovení § 262 a následující občanského zákoníku o kontrolní komisi ani ustanovení § 265 a následující občanského zákoníku o rozhodčí komisi.
 6. Členové revizní komise se mohou účastnit zasedání výboru ČSPE s hlasem poradním.
 7. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru.
 8. Funkce člena revizní komise zaniká doručením prohlášení o odstoupení předsedovi výboru.
 9. Každý z členů revizní komise vykonává funkci osobně. Zastoupení členů komise podle ustanovení § 159 odst. 2 občanského zákoníku se nepřipouští.

Čl. 15

Volby do výboru a revizní komise

 1. Volby jsou jednokolové. Za členy výboru či revizní komise jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů, a to až do výše počtu členů výboru či revizní komise, stanovených těmito stanovami. První tři nezvolení kandidáti do výboru ve výsledném pořadí jsou zvoleni členy revizní komise.
 2. Nejpozději 90 dnů před konáním valného shromáždění vyzve výbor všechny členy ČSPE k navrhování vhodných kandidátů pro volbu nového výboru a revizní komise a oznámí členům ČSPE lhůtu, ve které mohou kandidáty navrhovat.
 3. Po uplynutí lhůty pro navrhování kandidátů, která začíná běžet nejpozději 90 dnů před konáním valného shromáždění a končí nejpozději 45 dnů před konáním valného shromáždění, výbor ověří, zda všichni navržení kandidáti souhlasí s kandidaturou, ověří, zda počet navržených kandidátů je dostatečný pro obsazení všech volených míst, případně zajistí doplnění na minimální počet míst a schválí kandidátní listinu.
 4. Nejpozději 30 dnů před konáním valného shromáždění výbor vyhlásí volby, zveřejní kandidátní listinu na internetových stránkách www.cspe.cz pomocí webového rozhraní a spustí hlasování.
 5. Volby probíhají na internetových stránkách www.cspe.cz pomocí webového rozhraní a jsou tajné. Každý člen hlasuje po svém jedinečném přihlášení a volí členy výboru z navržených kandidátů.
 6. Elektronické hlasování skončí nejpozději 2 hodiny před zahájením valného shromáždění.
 7. Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky pro případnou kooptaci do volených orgánů.

Čl. 16

Odborná činnost

V případě potřeby vypracování expertního stanoviska nebo prohlášení:

 1. výbor jmenuje předsedu odborné skupiny a její členy; minimální počet členů skupiny je tři včetně předsedy,
 2. skupina vypracuje stanovisko nebo prohlášení a může ho předložit členské základně k připomínkám; stane se tak prostřednictvím webových stránek www.cspe.cz,
 3. odborná skupina po dohodě s výborem zapracuje připomínky do textu,
 4. výbor schválí výsledné znění textu a zajistí jeho rozšíření.

Čl. 17

Hmotné zajištění

 1. K finančnímu zajištění činnosti ČSPE slouží zejména
  1. členské příspěvky,
  2. granty,
  3. prostředky získané dotacemi,
  4. příjmy získané z vlastní činnosti,
  5. sponzorské dary a dědictví.
 1. Při hospodaření s finančními prostředky se ČSPE řídí platnými předpisy a zákony.

Čl. 18

Zastoupení ČSPE

 1. ČSPE zastupuje navenek samostatně předseda výboru nebo tajemník. Činí tak po vzájemném vyrozumění. Ustanovení § 164 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Za ČSPE se pověřená osoba podepisuje tak, že k názvu ČSPE připojí svůj podpis s uvedením funkce.
 3. Výbor může zmocnit též jiné členy výboru, popřípadě další členy ČSPE, aby zastupovali ČSPE ve stanoveném rozsahu.

Čl. 19

Zánik ČSPE

 1. ČSPE zanikne, usnese-li se na tom valné shromáždění nejméně dvoutřetinovou většinou všech řádných členů.
 2. V případě rozhodnutí o zániku ČSPE zvolí valné shromáždění likvidátora, který rozhodne o způsobu zániku ČSPE a naložení s jejím majetkem.

Čl. 20

Další ustanovení

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno valným shromážděním konaným dne 15. 6. 2016.
 2. Znění těchto stanov nabývá účinnosti dnem 30. 6. 2016.