Vznik, cíle a poslání ČSPE

Česká společnost pro ekologii je nezávislou odbornou společností, která sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií.

ČSPE se zabývá ekologií ve smyslu původní definice oboru jako studia interakcí mezi živými organismy, neživým prostředím a mezi sebou navzájem, od úrovně jedince přes populace, společenstva až po ekosystémy a krajinu.

Česká společnost pro ekologii byla oficiálně založena na zakládající konferenci v Třeboni v 25. dubna 2008. Cílem ČSPE je podílet se na všestranném, komplexním a systematickém rozvoji ekologických oborů, podílet se na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti, podílet se na ochraně přírody a krajiny a expertní činnost v ekologických oborech v regionu střední Evropy. Mezi hlavní činnosti ČSPE patří pořádání vědeckých a pracovních konferencí, přednášek, diskuzí, seminářů, kurzů a dalších akcí, rozvoj ekologie na rovině základního výzkumu, rovině vědecko-populární i na rovině aplikací do praxe, popularizace ekologických oborů. podpora celoživotního vzdělávání a zvyšování odborné úrovně svých členů, podpora publikační aktivity v oboru ekologie a zastupování českého ekologického výzkumu na mezinárodním fóru. O konferenci v Třeboni (D. Storch)

Ke stažení: 

Předmluva ke sborníku v Třeboni 2008