Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2018

Laureáti Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, jsou letos vyhlašován již popáté – a podruhé v krátké historii ceny se o cenu podělí dva uchazeči.

V posledním ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 13 studentských prvoautorských prací, jež vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech v r. 2018. Přihlášené práce posuzovalo dvanáct hodnotitelů složených ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání vybíral tři práce obzvláště hodné ocenění. Výsledek hodnocení byl nakonec poměrně jednoznačný – se stejným počtem hlasů se na vítězné pozici umístily dvě publikace: jednak v loňském roce široce medializovaná práce Vojtěcha Kubelky, doktoranda katedry ekologie PřF UK, publikovaná v Science po názvem „Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds”, a dále práce Lucie Vančurové, doktorandky katedry botaniky PřF UK, nazvaná „The complexity of symbiotic interactions influences the ecological amplitude of the host: a case study in Stereocaulon (lichenized Ascomycota)“ vydaná v časopise Molecular Ecology. Na třetím místě se pak umístila další algologická publikace z PřF UK od Heleny Bestové.

Co se týče počtu uchazečů, zájem studentů o Cenu Vojtěcha Jarošíka se zdá být stabilní – počet přihlášených prací za celou dobu existence ceny kolísal od devíti po třináct. Zastoupení vysokých škol bylo ale v posledním ročníku velmi nerovnoměrné. Naprosto dominovali uchazeči z PřF UK (z kateder botaniky, ekologie, zoologie a z Ústavu pro životní prostředí), pouze dvě přihlášené práce byly od studentů z PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Žádná přihlášená práce tentokrát nepocházela z moravských vysokých škol nebo třeba ČZU, přestože i tam nepochybně studentské publikace v různých ekologických oborech vznikají. Otázkou je, co stojí za tímto malým zájmem. Je to tím, že přes veškeré pokusy o propagaci ceny na všech relevantních vysokoškolských pracovištích v Česku studenti o ceně nevědí? Nebo nevěří, že právě jejich publikace má šanci na ocenění? Nebo jim je snad líto pár desítek minut investovaných do přípravy podkladů pro přihlášení?

Je na nás všech, abychom se pokusili úspěšné studentky a studenty ve svém okolí motivovat k tomu, aby své kvalitní publikace na cenu přihlásili. Letošní ročník ukázal, že i v případě, že v pelotonu je tak mimořádný publikační úspěch, jako je studentský článek v Science, neznamená to automaticky diskvalifikaci dalších přihlášených prací.

V příštím roce (do konce dubna 2020) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2019. Doufejme, že se zájem mimopražských studentů o cenu příště zase zvýší.

Více informací o Ceně Vojtěcha Jarošíka včetně seznamu všech v minulosti přihlášených prací je k dispozici na jejích webových stránkách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena