Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2020

První rok s koronavirovou pandemií přinesl řadu kvalitních studentských publikací, takže ani letos nebylo snadné vybrat mezi přihlášenými studenty a absolventy laureáty Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie.

V sedmém ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem osmnáct prvoautorských studentských publikací, jež vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech v kalendářním roce 2020. Oproti předchozímu rekordnímu roku je to sice o 2 práce méně, ale jejich kvalita je i nadále velmi vysoká. Přihlášené publikace posoudilo již tradičně deset hodnotitelů složených ze zástupců České společnosti pro ekologii a katedry ekologie PřF UK, přičemž každý z nich měl za úkol vybrat na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání tři. Fakt, že dvě třetiny z přihlášených prací se dostaly do užšího výběru alespoň některého z hodnotitelů, jednoznačně prokazuje, že proniknout na pomyslné stupně vítězů nebylo snadné a že mnozí doktorandi a doktorandky našich vysokých škol během svého studia sepisují opravdu kvalitní vědecké práce.

Z genderového hlediska tvořily přihlášené práce perfektně vyvážený soubor (polovina prací vznikala na klávesnici studentek), z geografického již méně. Deset prací vzniklo v rámci doktorského studia na různých biologických katedrách Univerzity Karlovy, šest na Jihočeské univerzitě a dvě na Ostravské univerzitě. V mnohých případech (včetně všech tří letos oceněných) měli zároveň první autoři studií sdílenou afiliaci s některým z ústavů AV ČR, kde příslušný výzkumný tým působí. Přes výše zmíněnou „prostorovou heterogenitu“ je výsledek hodnocení vyvážený – každá oceněná práce vznikla na jiné instituci.

Na prvním místě se umístil přehledový článek Jiřího Tůmy, absolventa Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity působícího zároveň v Biologickém centru AV ČR, publikovaný v Biological Reviews pod názvem „Ant-termite interactions: an important but under-explored ecological linkage”. Další dvě oceněné práce sdílely shodný počet bodů. Jednou byla paleobotanická studie Anny Šolcové, doktorandky katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy afiliované zároveň k brněnské paleoekologické laboratoři Botanického ústavu AV ČR, nazvaná „Abrupt vegetation and environmental change since the MIS 2: A unique paleorecord from Slovakia (Central Europe)“ a vydaná v časopise Quaternary Science Reviews. Poslední oceněnou je pak publikace Jana Kočího z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a liběchovského Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, jež vyšla v Molecular Ecology pod názvem „No evidence for accumulation of deleterious mutations and fitness degradation in clonal fish hybrids: Abandoning sex without regrets“.

Všichni tři ocenění budou pozváni jako zvaní přednášející na nejbližší konferenci České společnosti pro ekologii, a jeden z nich se může těšit i na uhrazení nákladů na vybranou evropskou ekologickou konferenci, kde bude reprezentovat ČSPE a mladou generaci českých ekologů obecně. Doufejme, že pandemická situace umožní konání vědeckých setkání i mimo kyberprostor…

V příštím roce (do konce dubna 2022) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2021. Doufejme, že se mezi nimi objeví i články z letos absentujících kampusů v Brně, Olomouci, na Suchdole či ve Vodňanech… Více informací o Ceně včetně seznamu v minulosti přihlášených prací je k dispozici na jejích webových stránkách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena