Národní lesnický program (duben 2010)

Česká společnost pro ekologii se podílí na implementaci Národního lesnického programu
Dva členové ČSPE prof. J. Fanta a doc. M. Svoboda zastupují ČSPE v koordinační radě Národního lesnického programu (NLP), která má pověření MZe a MŽP připravit implementaci NLP do praxe. NLP je strategický koncept schválený vládou ČR, který řeší uplatnění trvale udržitelného lesního hospodářství. NLP je součástí státní lesnické politiky a zároveň je v něm naplňována Lesnická strategie pro Evropskou unii. Více informací na: http://www.uhul.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=14.

Koordinační rada NLP (KR), která se skládá se zástupců ministerstev, státních organizací, výzkumných ústavů, univerzit, nevládních organizací, lesnického a dřevozpracujícího průmyslu má za úkol připravit implementaci NLP do praxe na základě obecné shody mezi institucemi hájícími různé zájmy. Jednání probíhají již od února roku 2009, kdy každý měsíc schvaluje KR na celodenním jednání jednu klíčovou akci (KA) NLP. Více informací na: http://www.uhul.cz/forum/viewforum.php?f=7&sid=6380260a1514f71d55dc6a8ceb4faebe.

Mezi zásadní KA NLP z pohledu ČSPE patří například, KA 7 – Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích. Více informací na: http://www.uhul.cz/forum/viewforum.php?f=19. Tato klíčová akce je velmi důležitá především z pohledu naší společnosti, protože řeší základní otázky týkající se ochrany biodiverzity a obecné ekologické otázky ve vztahu k lesům. Mezi další důležité klíčové akce z pohledu ČSPE patří např. KA 6 – Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických vlivů, KA 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů nebo KA 10 – Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží. Kdokoli z členů ČSPE má možnost vyjádřit k jakékoli klíčové akci NLP přímo na webových stánkách ÚHÚL http://www.uhul.cz/forum/viewforum.php?f=3 nebo prostřednictvím zástupců ČSPE v KR NLP.

V Praze 10.4.2010
M. Svoboda
svobodam@fld.czu.cz

 

Ke stažení: