Tisková zpráva: Ministerstvo zemědělství uráží odbornou veřejnost! Odborné společnosti žádají odvolání náměstka MZe

Odborné společnosti jsou šokovány způsobem komunikace Ministerstva zemědělství. Spolky sdružující přes 6 000 vědců a odborníků ve společném stanovisku nedávno žádaly zajištění ochrany tzv. Moravské Amazonie. Na stanovisko odpovědělo MZe, jehož postoj ochranu unikátního území vlastněného státem dlouhodobě znemožňuje. Odpověď náměstka pro řízení Sekce lesního hospodářství pana Mgr. Patrika Mlynáře obsahuje nepravdivá tvrzení a ignoruje právní realitu i vědecké poznatky. Odborné společnosti její obsah i formu považují za natolik skandální a urážlivé, že v otevřeném dopise žádají veřejnou omluvu a/nebo odvolání náměstka z funkce.

Ornitologové, botanici, entomologové, limnologové, ekologové, arachnologové i ochránci netopýrů a motýlů. Ti všichni ve společném prohlášení žádají důslednou ochranu jihomoravských lužních lesů přezdívaných Moravská Amazonie (Příloha I). O té se jedná už od minulého století a je zmíněna v několika vládních usneseních. „Jde o jednu z biologicky nejbohatších částí naší země, ve střední Evropě naprostý unikát. Měla tu být chráněná krajinná oblast, v roce 2011 vláda rozhodla o vyhlášení sítě rezervací. Dodnes nevznikla ani jediná. Státní podnik Lesy ČR tu na státní půdě nadále dlouhodobě a systematicky likviduje přírodní hodnoty, které zákony stejného státu výslovně chrání,“ říká předseda České společnosti entomologické RNDr. David Král, Ph.D.

MZe ve své odpovědi (Příloha II) odborné společnosti obviňuje z neobjektivního „hodnocení vlivu lesnického hospodaření na vývoj a stav lužních lesů“. Tomu se podivuje prof. RNDr. David Storch, Ph.D., místopředseda České společnosti pro ekologii: „Stanovisko odráží postoj vědecké komunity založený na řadě vědeckých studií, shrnuje odbornou diskusi ve vědeckých společnostech sdružujících tisíce členů včetně akademiků z většiny našich univerzit, Akademie věd ČR a dalších vědeckých institucí.“ A dodává: „Pan náměstek, jakožto vedoucí sekce přímo zodpovědné za stav našich lesů, může v tomto ohledu být jen těžko arbitrem objektivity.“

Podle MZe ochranu Moravské Amazonie zajišťuje existence biosférická rezervace. „Biosférické rezervace nemají žádnou oporu v našich zákonech. Z jejich existence proto neplyne nic, co by jakkoli přispělo k ochraně přírody. To by na MZe měli vědět,“ říká prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., místopředseda Českého národního komitétu mezivládního programu UNESCO Člověk a biosféra (Man and the Biosphere) a člen České limnologické společnosti. „S pomocí svého honosně znějícího jména, tato biosférická rezervace od svého vzniku navíc veřejně obhajuje a bagatelizuje poškozování přírody, kterého se v oblasti dopouštějí Lesy ČR. Státní podnik ji vydatně sponzoruje a je s ní propojen také personálně,“ dodává prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Nutnost zajistit ochranu v souladu s platnou legislativou zdůrazňuje také dlouholetý předseda Českého národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra, PhDr. Ivan Rynda, který činnost biosférických rezervací u nás koordinuje (Příloha III).

MZe ve stanovisku odborníků vidí „nepřátelskou emotivnost“ a „účelové načasování“. „Snahy o ochranu lužních lesů sahají do hlubin minulého století. Naše prohlášení není nepřátelsky emotivní, pouze odráží údiv nad desítky let trvající neschopností nebo neochotou vyřešit palčivý problém jednoho z biologicky nejhodnotnějších území u nás,“ říká prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., místopředseda České botanické společnosti. „Na základě vládního usnesení připravila ochrana přírody návrh „sítě rezervací“. S ním MZe nesouhlasí, státní Lesy proto vytvořily vlastní, extrémně redukovaný návrh „sítě rezervací“. K navrhování chráněných území ale nemají mandát ani odbornost. Načasování našeho stanoviska pouze odráželo tento konflikt mezi orgány ochrany přírody a správcem státních lesů,“ dodává RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Podle otevřeného dopisu odborných společností (Příloha IV) odpověď MZe indikuje odbornou nekompetenci, trvající neochotu vyslyšet odborné argumenty i přezíravý postoj k veřejnosti jako takové. „Odpověď pana náměstka proto považujeme za natolik urážlivou vůči vědecké obci, že jsme nuceni žádat o veřejnou omluvu a odvolání pana náměstka z funkce.“ píše se v závěru otevřeného dopisu.

 

Kontakty:

RNDr. David Král, Ph.D., předseda České společnosti entomologické

email: kraldavid59@gmail.com; tel.: 731 248 145

 

Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., předseda České botanické společnosti

email: prach@prf.jcu.cz, tel.: 605 174 011

 

Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., místopředseda České botanické společnosti

email: chytry@sci.muni.cz, tel.: 605 341 897

 

RNDr. Robert Tropek, Ph.D., předseda České společnosti pro ekologii

email: robert.tropek@gmail.com, tel.: 777 755 785

 

Prof. RNDr. David Storch, Ph.D., místopředseda České společnosti pro ekologii

email: storch@cts.cuni.cz, tel.: 603 469 579

 

Přílohy:

Příloha I: Moravská Amazonie urychleně potřebuje adekvátní péči, správu a územní ochranu. Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských luhů

https://www.cspe.cz/expertni-cinnost/spolecne-prohlaseni-odbornych-spolecnosti-k-problematice-ochrany-jihomoravskych-luhu-cerven-2020/https://www.cspe.cz/spolecne-prohlaseni-odbornych-spolecnosti-k-problematice-ochrany-jihomoravskych-luhu

Příloha II: Odpověď náměstka pro řízení Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství pana Mgr. Patrika Mlynáře  ZDE

Příloha III: Stanovisko předsedy Českého národního komitétu mezivládního programu UNESCO Člověk a biosféra (Man and the Biosphere), PhDr. Ivana Ryndy, k problematice lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje a k odpovědi pana Mgr. Patrika Mlynáře, náměstka pro řízení Sekce lesního hospodářství na Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů

ZDE

Příloha IV: Otevřený dopis odborných společností v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství

ZDE

 

Ke stažení: 

Tisková zpráva: Ministerstvo zemědělství uráží odbornou veřejnost! Odborné společnosti žádají odvolání náměstka MZe