Volby do výboru ČSPE na období 2022-2026

Zvolte prosím 5 kandidátů do výboru ČSPE. Každý člen může udělit hlas až pěti z dvanácti kandidátů, každý člen může volit pouze jednou. Volby jsou anonymní, tj. webová aplikace nezaznamenává, jak jednotliví členové volili. Volby jsou přístupné pouze členům ČSPE přihlášeným (v záhlaví v pravém horním rohu stránky www.cspe.cz) na webovou stránku. Po přihlášení klikněte na možnost Hlasování v pravém horním rohu stránky.

 

S pomocí registrovaného emailu a hesla se přihlásíte na www.cspe.cz (vpravo nahoře). Pokud jste své heslo zapomněli, klikněte na volbu „Zapomněli jste heslo?“ (pod přihlašovacími údaji). Pokud jste zapomněli i uživatelské jméno/email, napište nám na: info@cspe.cz.

 

Volby budou uzavřeny 8.9.2022 v 15:00 a jejich výsledky budou vyhlášeny na valném shromáždění ČSPE (viz. https://www.cspe.cz/konference/ekologie-2022/) a později i online.

 

Kandidáti do výboru ČSPE (v abecedním pořadí):

Lukáš Čížek

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., pracuje v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, kde se zabývá ekologií hmyzu a ochranou přírody.

Jana Jersáková

Doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., je vysokoškolským učitelem a vědeckým pracovníkem na PřF JU v Českých Budějovicích, působí na Katedře biologie ekosystémů, kde garantuje doktorský program Biologie ekosystémů a ekologie. Zabývá se ekologií ohrožených druhů rostlin, především vlivem abiotických a biotických faktorů prostředí na populační dynamiku rostlin, vztahy mezi rostlinami a opylovači či mykorhizními houbami. Je spoluautorkou knih Úvod do biologie ochrany přírody a Zásady péče o orchidejová stanoviště.

Vojtěch Kubelka

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D.: Pracuji na Katedře zoologie a v Centru polární ekologie PřF JU v ČB. Zabývám se evoluční ekologií a ochranou ptáků, vlivem klimatu/tlaku člověka na mezidruhové interakce nebo globálními komparativními přístupy. Působím ve třech vědecko-ochranářských výborech a rád kombinuji vědu s praktickou ochranou a propagací ekologie na všech úrovních (přímá ochrana hnízd, diskuze se zemědělci, přednášky/exkurze pro školy/veřejnost, agri-enviromentální opatření, monitoring efektivity ptačích oblastí, koordinace mezinárodní spolupráce…). Po profesním návratu ze zahraničí rád ČSPE pomohu více propojit vědce s ochranáři a veřejností, stejně jako posílit spolupráci s nevládkami, státní správou a univerzitami, jak v ČR, tak do zahraničí.

Blanka Mikátová

RNDr. Blanka Mikátová byla dlouhodobě zoologem na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, v současné době je nezávislý biolog na volné noze. V zoologii se věnuje především plazům a obojživelníkům (ekologie, faunistika, ochrana). Průběžně se také zabývá zaváděním méně obvyklých způsobů managementu do ochranářské praxe a jejich popularizací, jak mezi kolegy v profesionální ochraně přírody, tak i u široké veřejnosti. Je autorkou či spoluautorkou odborných i populárně naučných publikací. Setrvale propaguje názor, že příroda neznamená pouze krajinu bez lidských zásahů či divočinu ale i krajinu v lidské péči, a proto se zasazuje o ochranu neobvyklých, antropicky podmíněných, avšak mnohdy unikátních lokalit.

Ondřej Mudrák

RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D., se zabývá ekologií rostlin a obnovou narušených ekosystémů. V letech 2012-2019 byl tajemníkem ČSPE a podílel se na většině aktivit, která společnost organizovala. Ve výboru ČSPE plánuje dál podporovat organizaci tradičních aktivit společnosti.

Jan Roleček

Mgr. Jan Roleček, Ph.D., vystudoval ochranu a tvorbu životního prostředí na PřF UP v Olomouci a botaniku na PřF MU v Brně. Pracuje v Botanickém ústavu AV ČR a v Ústavu botaniky a zoologie PřF MU. Bádá nad ekologií, diverzitou a historií vegetace, přičemž se zaměřuje na nížinné ekosystémy dubových lesů a stepních luk ve střední a východní Evropě. Jako předseda spolku Gladiolus zároveň usiluje o prosazení moderních postupů ochranářské péče, zejména v jeho srdci blízkých územích Hodonínské Dúbravy a Údolí Oslavy a Chvojnice. Výzvu ke kandidatuře přijal trochu váhavě, ale s respektem k práci ČSPE.

Martin Rulík
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., je absolvent oboru Systematická biologie a ekologie na PřF UP v Olomouci (1992), působí na Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, kde garantuje navazující magisterský program Hydrobiologie a zabývá se mikrobiální ekologií vod a obecně problematikou ekologie a ochrany vodních ekosystémů.

Ondřej Sedláček

RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., pracuje na Katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK, kde se zabývá ekologií ptáků a hmyzu a ochranou přírody.

David Storch

Prof. David Storch, Ph.D. působí v Centru pro teoretická studia a na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Je (spolu)autorem několika knih a editorem časopisů Ecology Letters a Global Ecology and Biogeography. Je členem rady Fóra ochrany přírody (a nějakých dalších rad), angažuje se v popularizaci ekologie a ochrany přírody. Ve výboru ČSPE je od jejího založení (nějakou dobu coby předseda), podílel se na tvorbě stanovisek ČSPE k environmentálním kauzám, což má v úmyslu dělat i nadále.

Irena Šímová

Mgr. Irena Šímová, Ph.D.: Jsem zaměřením botanička a ekoložka. Zabývám se faktory, které ovlivňují rozložení druhů na Zemi. Zejména mě zajímá, jak souvisí počet druhů rostlin s úživností prostředí a jak rostliny skrze své vlastnosti ovlivňují důležité procesy v ekosystémech. Jsem členkou Centra pro teoretická studia a Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK. V ČSPE jsem od jejího založení. Tuto společnost považuji za velmi důležitou zejména pro její vyjadřování se k aktuálním ekologickým tématům. Ve výboru bych chtěla podporovat komunikaci s ostatními evropskými ekologickými společnostmi i prezentaci ČSPE širší veřejnosti.

Martin Volf

RNDr. Martin Volf, Ph.D.: Zabývám se vztahy mezi rostlinami a býložravým hmyzem. Zejména mne zajímá, jak tyto vztahy utváří obrovskou diverzitu chemických látek, které rostliny používají jako obranu před svými nepřáteli. Rostliny, jejich chemické složení a býložravý hmyz vyžívám jako model pro studium variability funkčních vlastností rostlin na různých časových a prostorových škálách a pro výzkum následného vlivu této variability na složení společenstev rostlin a hmyzu. Ke kandidatuře jsem přistoupil na základě výzvy kolegů. V ČSPE bych rád pokračoval v trendu, který směřuje k širšímu zapojení zahraničních kolegů pracujících a studujících v ČR do její činnosti a zapojení ČSPE do mezinárodního kontextu podobných organizací.

Martin Weiser

Mgr. Martin Weiser, Ph.D.: Jsem z pražské Geobotaniky, věnuji se zejména experimentální ekologii rostlin: baví mne srovnávat, jak na podněty reagují různé druhy, nebo jak by to dělat mohly. Rád vymýšlím věci v diskusi. Dříme (spíš hluboce spí, ale je tam) ve mě environmentalistický aktivista. Jsem členem (aspoň si to myslím) ČSPE od konference v Ostravě (2009). Chci, aby slovo ČSPE mělo v tuzemských debatách o ekologii váhu alespoň takovou, jako dosud má. Líbilo by se mi, kdybychom se mohli pomocí ČSPE víc propojit – ten pocit marnosti juniora, když až na konferenci kdesi daleko zjistí, že největší expert na cosi pracuje “za rohem”…